Olsztyn, 06.09.2023 r.

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego
– dyscyplina nauki o zdrowiu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora,
 • wykształcenie medyczne lub/oraz wykształcenie związane z biologią molekularną,
 • doświadczenie w pracy naukowo – badawczej w obszarze analizy danych z użyciem m.in. GraphPad Prism oraz praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej (w szczególności z priorytetowymi bakteriami zagrażającymi zdrowiu publicznemu),
 • praktyczne umiejętności połączone ze specjalistyczną wiedzą w zakresie biologii molekularnej i mikrobiologii (m.in. oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – AMR, metody izolacji DNA/RNA, PCR, Real Time PCR, elektroforeza w tym SDS-PAGE, metody immunometryczne ELISA, western immunobloting, dot bloting, HPLC, TLC, SPE, kultury in vitro pierwotne/linie komórkowe oraz izolacja, hodowla i przechowywanie szczepów bakteryjnych),
 • wykonawca w co najmniej 7 ministerialnych projektach badawczych,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.),
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys/cv,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
 7. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 8. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 9. deklaracja dot. reprezentowanej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów – pozostałe sprawy” – „oświadczenia do ewaluacji”),
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 6 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 listopada 2023 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 5.265 – 5.700 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742).   

 

 

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM