DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                                    
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników  badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego;
 • autorstwo lub współautorstwo oryginalnych publikacji opisujących osiągnięcia naukowe w czasopismach z list ministerialnych;
 • uczestnictwo w projekcie lub zadaniu badawczych realizowanym w ramach konsorcjum lub sieci naukowej finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. NCN lub NCBR;
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 5 letnie);
 • autor lub współautor doniesień na konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych;
 • recenzent publikacji naukowych;
 • udział w zespołach/komisjach zajmujących się promocją uczelni lub wydziału;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość metod biologii molekularnej (izolacja DNA/RNA z materiału zwierzęcego i ludzkiego, PCR, elektroforeza, izolacja amplikonów z żelu agarozowego, reakcja odwrotnej transkrypcji, projektowanie starterów, Real Time PCR, sekwencjonowanie oraz metod analiz białkowych (izolacja białek, Western blotting, testy immunoenzymatyczne ELISA, metody immunofluorescencyjne, immunocytochemiczne i immunohistochemiczne);
 • uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności laboratoryjne oraz poszerzające wiedzę laboratoryjną;
 • doświadczenie w planowaniu projektów naukowych;
 • umiejętność samodzielnej pracy laboratoryjnej – od planowania eksperymentu po analizę wyników;
 • odporność na stres i pracę pod presją;
 • umiejętność współdziałania w zespole;

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształceniaUWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30 w terminie do dnia 19 maja 2023 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 9 czerwca 2023 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 5264-5300 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                              Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM