DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                 
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Neurochirurgii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych, rolniczych lub pokrewnych,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • udokumentowany dorobek naukowy:

– kierownik co najmniej 1 projektu badawczego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych,

– wykonawca w co najmniej 3 projektach badawczych,

– autorstwo co najmniej 6 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports,

– recenzent publikacji naukowych,

 • doświadczenie w planowaniu i pisaniu projektów badawczych,
 • udokumentowany staż zagraniczny,
 • doskonała znajomość technik biologii molekularnej oraz technik diagnostycznych,
 • wiedza z zakresu analityki medycznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • poświadczone uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych;

 

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Informacje:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony do dnia 30.06.2024 r.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,  do dnia 07 października 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 października 2023 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 5264 – 5300 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

 Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                            Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM