DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
- stopień doktora z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii, biotechnologii  lub nauk pokrewnych
- znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
-preferowana znajomość metod eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności materii skondensowanej
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
Dokumentacja konkursowa:
- Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- Życiorys naukowy
- Kwestionariusz osobowy
- Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora, lub przewidziana data obrony pracy wraz z potwierdzeniem o wysłaniu pracy do recenzji
- Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
- Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
- Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
Informacje:
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
• Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
• Wynagrodzenie: 6841 PLN
• Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 20.04.2024 r.
Tytuł wiadomości: adiunkt - Katedra Fizyki i Biofizyki.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.
Pytania prosimy kierować na adres wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub danuta.kruk@uwm.edu.pl.


D Z I E K A N
Wydziału Nauki o Żywności
Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz