DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                     
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Neurochirurgii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii ,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodne ze do Statutem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. tabela wymagań i analiza bibliometryczna,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 13. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).
 14. deklaracja o złożeniu oświadczenia o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 kodeksu karnego (t.j. dz.u. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dz. u. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 06.07.2024 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2024 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 6 840,10 – 7 500,00 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego                       

                                  Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM