Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko Asystent w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki

w ramach projektu

H2020-FETOPEN-2018-2020 / H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

EXCELLENT SCIENCE - Future and Emerging Technologies (FET)

https://cordis.europa.eu/project/id/899683/pl

Multiscale Dynamics with Ultrafast High-Resolution Relaxometry

HIRES-MULTIDYN

 

OKRES: 13 miesięcy  (nie dłużej niż  do 30.09.2025)

KWOTA: 7000.00 PLN/miesiąc  brutto/brutto

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 12.08.2024 (23:59 CET)

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:  01.09.2024

SŁOWA KLUCZOWE: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, relaksacja spinowa, dynamika, materia skondensowana

OPIS  PROJEKTU:

Projekt poświęcony jest przełomowej technologii zwanej ultraszybką relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) o wysokiej rozdzielczości (UHRR). Technologia ta  umożliwia analizę  procesów dynamicznych zachodzących w złożonych układach materii skondensowanej w skali czasowej od pikosekund do mikrosekund z rozdzielczością atomową. Aby w pełni wykorzystać  koncepcję UHRR, konieczne jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji dla  złożonych układów molekularnych. Opis teoretyczny musi uwzględniać różne mechanizmy procesów relaksacji w połączeniu ze złożoną dynamiką  molekularną. Prototypy urządzeń UHRR zostaną wykorzystywane w szerokim zakresie zagadnień (projektowanie leków, nauki o żywności i zdrowiu, energia).

OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE:

 • Prowadzenie eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla układów jonowych w formie ciał stałych
 • Udział w analizie wyników eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

WYMAGANIA:

 • Tytuł magistra (lub równoważny) fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do stawianych wymagań
 4. Wykaz publikacji i  innych osiągnięć naukowych
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub równoważny dokument)
 6. Kwestionariusz osobowy

(https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#111)

 1. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie 

(https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#123)

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#126)

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).
 • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 • Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adresy:

wnz-dziekanat@uwm.edu.pl,  danuta.kruk@uwm.edu.pl

tytuł wiadomości: HIRES_01

 • Dokumenty muszą być złożone  w języku angielskim
 • Umowa może rozpocząć się niezwłocznie po zakończeniu niezbędnych procedur administracyjnych, ale nie wcześniej niż 1.09.2024

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję konkursową. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa będzie prowadzona on-line.

W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, zastrzegamy sobie prawo wybrania następnej osoby z listy rankingowej. Pozostali kandydaci zostaną poinformowani o powodach odrzucenia ich aplikacji, jeśli zwrócą się z takim zapytaniem.

Kandydaci mogą otrzymywać na bieżąco informacje o statusie swojej  aplikacji jeśli zwrócą się z takim zapytaniem.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
Tel. +48516849233

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz

 

The project HIRES-MULTIDYN is funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, Grant agreement 899683.


 

Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie

 

DEAN OF THE FACULTY OF FOOD SCIENCE

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

opens a call

for Assistant position in a group of researchers

in the Department of Physics and Biophysics

within the project

H2020-FETOPEN-2018-2020 / H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

EXCELLENT SCIENCE - Future and Emerging Technologies (FET)

https://cordis.europa.eu/project/id/899683

Multiscale Dynamics with Ultrafast High-Resolution Relaxometry

HIRES-MULTIDYN

 

PERIOD: 13 months  (not longer than until 30.09.2025)

AMOUNT: 7000.00 PLN/month (gross/gross)

APPLICATION DEADLINE:  12.08.2024 (23.59 CET)

PLANNED STARTING DATE:  01.09.2024

KEYWORDS: Nuclear Magnetic Resonance, spin relaxation, dynamics, condensed matter

PROJECT DESCRIPTION:

The project is devoted to a ground-breaking technology, called ultrafast high-resolution (UHRR) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry, providing deep insight into  dynamical processes  of complex, condensed matter  systems.   The technology enables probing dynamical processes on timescales ranging from picoseconds up to microseconds with atomic resolution. To fully profit from this concept, development of a theoretical framework including relaxation scenarios for composed systems is needed. The theoretical framework includes different relaxation pathways combined with models describing molecular motion. UHRR prototypes are meant to be exploited in a series of proof-of-concept applications covering a broad range of fields (drug design, food and health sciences, energy).

TASKS:

 • Performing Nuclear Magnetic Resonance relaxation experiments for condensed matter  systems
 • Participation in theoretical analysis of the results of Nuclear Magnetic Resonance relaxation experiments
 • Participation in the preparation of research papers
 • Presentation of scientific results at conferences

REQUIREMENTS:

DOCUMENTS:

1. Application addressed to the Rector of UWM in Olsztyn

2. Motivation letter

3. Curriculum vitae including a description of the Candidate's competence in relation to the requirements

4. List of publications and other scientific achievements

5. Copy of the Master's degree diploma (or equivalent document)

6. Personal questionnaire form

(https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#111)

7. Statement that the University of Warmia and Mazury in Olsztyn will be the primary place of work

8. Statement of health condition allowing to perform work in the position specified in the competition announcement

(https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#123)

 1. Consent to the processing of personal data

(https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#126)

ADDITIONAL INFORMATION:

 • The University of Warmia and Mazury in Olsztyn will be the primary place of work within the meaning of Art. 120 of the Act of July 20, 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574, as amended)
 • The Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn reserves the right to cancel the competition without giving reasons
 • Documents should be submitted in electronic form to the following addresses:

wnz-dziekanat@uwm.edu.pl,  danuta.kruk@uwm.edu.pl

the email title: HIRES_01

 • Documents must be submitted in  English

The Evaluation Committee reserves the right to interview selected candidates (the candidates will be informed about the place and time of the interview by e-mail). The interview will be conducted on-line.

In the event of the resignation of a selected candidate, the Commission reserves the right to select the next person from the ranking list. Other candidates will be informed about the reasons for no accepting their application upon request.

Applicants can receive timely communication from the recruitment office to inform them on their status in the recruitment process upon request.

For more information, please contact: danuta.kruk@uwm.edu.pl

Phone number: +48516849233

Dean of the Faculty of Food Science

Prof. Dr. Hab. Eng. Małgorzata Darewicz

Obraz zawierający flaga, gwiazda, symbol, Jaskrawoniebieski

Opis wygenerowany automatycznie

The project HIRES-MULTIDYN is funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, Grant agreement 899683.