Data ogłoszenia: 

03/01/2023

Stanowisko: 

asystent

                              DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                           
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Medycyny Ratunkowej

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 

 • ukończone studia medyczne ,tytuł zawodowy  lekarza medycyny,
 •  rozpoczęcie specjalizacji - Medycyna ratunkowa
 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami  min. 1 rok,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • co najmniej 1 staż dydaktyczny/naukowy
 • co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne na uczelni lub zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształceniaUWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 2 lutego 2023 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 lutego 2023 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3605-3650 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                              Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM