DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, przede wszystkim angielskiego języka specjalistycznego,
 • doświadczenie w zakresie tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich odnośnie do tekstów specjalistycznych,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu form i metod kształcenia na odległość, w tym platform e-learningowych w procesie kształcenia,
 • w całym dorobku: 1) aktywny udział w co najmniej jednej konferencji dydaktycznej/naukowej lub szkoleniowej, 2) co najmniej jedna publikacja popularno-naukowa lub naukowa.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [link]
 3. Kwestionariusz osobowy [link]
 4. Odpis dyplomu
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [link]
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [link]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 3605 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 22 kwietnia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 maja 2023 r.

 

Dziekan

Wydziału Humanistycznego

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski