DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                              
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;

·          znajomość języka angielskiego;

·         doświadczenie w pracy w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·         umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
          20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al.    Warszawska 30 w terminie do dnia 17 maja 2023 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 7 czerwca 2023 roku.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3605-3650 zł brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie          wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                              Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM