DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie literaturoznawstwa;
 • doświadczenie praktyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego (praca jako nauczyciel/ wykładowca/lektor języka niemieckiego, udokumentowane uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach dla nauczycieli/ lektorów);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka niemieckiego (konwersacje, leksyka, stylistyka i pisanie, słuchanie), w zakresie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (Landeskunde i historia krajów niemieckiego obszaru językowego);
 • umiejętności oraz doświadczenie w organizacji egzaminów językowych oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną;
 • zdolności organizacji imprez kulturalnych w ramach działań promocyjnych podejmowanych przez kierunek filologia germańska oraz wybiegających poza nią, a także umiejętność inicjowania ciekawych wydarzeń mających na celu promowanie języka i kultury krajów niemieckojęzycznych, co jest ważne zarówno dla studentów filologii germańskiej, jak i pracowników UWM, oraz osób spoza środowiska uniwersyteckiego zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych;
 • gotowość angażowania studentów we wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne i edukacyjne (mile widziana osoba z doświadczeniem scenicznym (teatr), która stworzy grupę teatralną wśród studentów filologii germańskiej);
 • gotowość organizacji konferencji, warsztatów lub szkoleń, prowadzenia naboru wniosków na stypendia do Niemiec dla studentów i pracowników UWM oraz umiejętność przekazywania informacji społeczności UWM na temat dostępnych możliwości stypendialnych oraz udzielenia wsparcia wnioskujących rzeczowymi radami;
 • biegłość językową w zakresie języka niemieckiego, jaką posiadają kompetentni rodzimi użytkownicy języka niemieckiego - poziom C2 (preferowany native speaker).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)*
 3. Kwestionariusz osobowy*
 4. Odpis dyplomu doktora
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy*
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie*
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 9. *wykaz załączników znajduje się pod adresem: http://wh.uwm.edu.pl/pracownicy/baza-dokumentow

 

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 3605 PLN;
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,      10-725 Olsztyn, w terminie do 20 maja 2023 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2023 r.

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego

    prof. dr hab. Mariusz Rutkowski