DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
 • status rodzimego użytkownika języka angielskiego (native speaker),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, przede wszystkim angielskiego języka specjalistycznego w biznesie,
 • w całym dorobku w dyscyplinie językoznawstwo: 1) aktywny udział w co najmniej jednej konferencji dydaktycznej/naukowej lub szkoleniowej, 2) co najmniej jedną publikację popularno-naukową lub naukową.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)*
 3. Kwestionariusz osobowy*
 4. Odpis dyplomu
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy*
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie*
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 9. *wykaz załączników znajduje się pod adresem: https://wh.uwm.edu.pl/pracownicy/baza-dokumentow

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 4685 PLN;
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Biurze Dziekana Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 5 lipca 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 sierpnia 2024 roku.

 

                                                                                                                                                                                       Dziekan

                                                                                                                                                                         Wydziału Humanistycznego

                                                                                                                                                                      prof. dr hab. Mariusz Rutkowski