DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • tytuł magistra filologii angielskiej,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo, potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (literatura angielska),
 • doświadczenie w prowadzeniu innych zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (w szczególności pisanie akademickie)
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)*
 3. Kwestionariusz osobowy*
 4. Odpis dyplomu
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy*
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie*
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 9. *wykaz załączników znajduje się pod adresem: http://wh.uwm.edu.pl/pracownicy/baza-dokumentow

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 3605 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 11 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 listopada 2023 r.

 

                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                                                                                  prof. dr hab. Mariusz Rutkowski