DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki

w ramach projektu

HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 - MSCA Doctoral Networks 2021

 https://cordis.europa.eu/project/id/101072758

 Relaksometria MRJ dla biomedycyny i zaawansowanych materiałów

OPIS:

Sieć doktorancka Marii Skłodowskiej-Curie FC-RELAX „Relaksometria MRJ dla biomedycyny i zaawansowanych materiałów” ma na celu prowadzenie badań naukowych  i kształcenie  w dziedzinie relaksometrii MRJ poprzez rozwijanie teorii procesów relaksacji  dla  układów biologicznych i złożonych materiałów oraz wykorzystywanie tej teorii do charakteryzacji systemów biomedycznych i zaawansowanych materiałów. Celem programu badawczego jest lepsze zrozumienie kluczowych procesów molekularnych zachodzących w systemach i materiałach biologicznych w celu stymulacji innowacji w technologii biomedycznej, diagnostyce medycznej, układach jonowych do magazynowania energii, projektowaniu innowacyjnych leków i ukierunkowanych leków biologicznych. Prowadzone badania mają charakter  multi-dyscyplinarny.

 Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska oferowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do projektu badawczego pt.:

Powolna dynamika układów biomolekularnych

pod opieką prof. dr hab. Danuty Kruk.

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje doktorat z biologii

(36 miesięcy)

Oferowane stypendium obejmuje okres 36 miesięcy.

 Zatrudniona  osoba weźmie udział w następujących aktywnościach:

• Kursy prowadzone przez Uniwersytecką Szkołę Doktorską

• Wspólne Treningi, Treningi Uzupełniające oraz Multi-dyscyplinarne Warsztaty Badawcze organizowane przez FC-RELAX

• Oddelegowania:

Ø  4 miesiące na Uniwersytecie w Rostocku w Niemczech w celu porównania wyników symulacji metodami Dynamiki Molekularnej z modelami procesów dynamicznych

Ø  3 miesiące w Resonance Systems GmbH, Kirchheim unter Teck, Niemcy, -  pomiary MRJ  w domenie czasu.

Zrekrutowana osoba odbędzie multi-dyscyplinarny trening w zakresie wielu aspektów relaksometrii MRJ  i jej zastosowań oraz ukierunkowane treningi  poprzez badania („training-through-research”) w wybranym obszarze badawczym, w dziedzinie nauk o życiu i nauk o materiałach. Treningi te mają na celu umożliwienie stania się utalentowanym, otwartym, niezależnym młodym naukowcem, gotowym do pracy w środowiskach multi-dyscyplinarnych, przyzwyczajonym  do mobilności i współpracy międzynarodowej a także mają umożliwić uczestniczenie i prezentowanie swoich badań na międzynarodowych konferencjach. Wiedza zdobyta podczas studiów doktoranckich w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przyszłym profesjonalistom akademickim i będzie potencjalnie wykorzystywana m.in. dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii.

OBSZARY BADAŃ: Fizyka, Chemia, Biologia

WYNAGRODZENIE:

Zrekrutowana osoba będzie uprawniona do 36-miesięcznego wynagrodzenia na pokrycie wszelkich kosztów utrzymania czy podróży:

Wynagrodzenie

 (€/miesiąc)

Dodatek mobilnościowy (€/miesiąc)

Całkowita kwota (€, brutto/brutto na 36 miesiące)

2,397.00

600.00

107,892.00

 Wynagrodzenie będzie wypłacane w  PLN

Jest to kwota brutto/brutto zawierająca obowiązkowe odliczenia wynikające z polskiego prawa, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i pracownika oraz podatki. Zrekrutowanemu naukowcowi zostanie wypłacona kwota wskazana powyżej pomniejszona o wszystkie obowiązkowe potrącenia wynikające z ustawodawstwa krajowego.

Jeżeli rekrutowany naukowiec posiada rodzinę (osoby związane z naukowcem związkiem małżeńskim lub dzieci pozostające na utrzymaniu naukowca), przewidziano dodatek rodzinny w wysokości 660,00 €/miesiąc (równowartość w PLN).

Koszt aktywności edukacyjnych związanych z kształceniem doktoranckim, a także wydatki związane z podróżami na treningi, warsztaty i wydarzeniami organizowanymi przez sieć FC-RELAX zostaną pokryte przez sieć w ramach grantu HORIZON EUROPE MSCA-DOCTORAL NETWORK.

WYMAGANIA:

·      Tytuł magistra (lub równoważny) chemii, fizyki, inżynierii, farmacji, biologii, biotechnologii, matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych.  

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Istnieją surowe wymagania kwalifikacyjne na stanowiska doktoranckie w MSCA-DN. Przed złożeniem wniosku proszę upewnić się czy Pani/Pan je spełnia, ponieważ niekwalifikujący się kandydaci nie mogą być brani pod uwagę.

·  Tytuł magistra (lub równoważny) chemii, fizyki, inżynierii, farmacji, biologii, biotechnologii, matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych. 

• Od kandydatów wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego

• Kandydat nie może mieć jeszcze stopnia doktora.

• Kandydaci nie mogą mieszkać ani prowadzić swojej głównej działalności (pracy, studiów itp.) w kraju organizacji przyjmującej przez więcej niż 12 miesięcy w ciągu 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji — chyba że w ramach obowiązkowej służby krajowej lub procedury uzyskania statusu uchodźcy na podstawie Konwencji Genewskiej.

Zgodnie z polskim prawem dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą może zostać uznany za równoważny z odpowiadającym mu polskim dyplomem i tytułem zawodowym na podstawie umowy międzynarodowej stwierdzającej równoważność, a w przypadku braku takiej umowy – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Obowiązek przestrzegania powyższych zasad uznawania dyplomu w Polsce spoczywa na kandydacie.

PROCES EWALUACJI:

Aplikacje muszą być wysłane na adres mailowy:

fcrelax@cerm.unifi.it

do 30 KWIETNIA 2023 17:00 CET

i muszą zawierać:

·         CV

·         certyfikaty / uniwersyteckie transkrypcje

·          listy rekomendacyjne (nie więcej niż 2)

·         list motywacyjny

Wybrany kandydat będzie musiał dostarczyć dodatkowe dokumenty i oświadczenia.

W zgłoszeniu kandydaci muszą wskazać preferowane projekty naukowe/grupy uczestników, do których chcą dołączyć.

 Należy zwrócić uwagę, że konsorcjum FC-RELAX oferuje 11 stanowisk doktorskich.

Strona internetowa zawierająca dodatkowe informacje:

https://fcrelax.cerm.unifi.it/index.php?id=open-positions

Wstępny wybór nastąpi na podstawie przesłanej dokumentacji. Wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji.

Kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów (kolejność losowa):

• umiejętności naukowe i doświadczenie badawcze

• umiejętność współpracy i komunikacji

• profil kariery i potencjał doskonałości

• oczekiwany wpływ proponowanego szkolenia na ich karierę zawodową

• projekt badawczy.

Podczas rekrutacji szczególna uwaga zostanie zwrócona na poszanowanie równowagi płci i praw mniejszości.

 DODATKOWE INFORMACJE:

·         Program Szkoły Doktorskiej zaczyna się: 1 październik 2023  

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)

·        W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
Tel. +48516849233

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz

 

 

DEAN OF THE FACULTY OF FOOD SCIENCE

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

opens a call

for Assistant position in a group of researchers

in the Department of Physics and Biophysics

within the project

HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 - MSCA Doctoral Networks 2021

 https://cordis.europa.eu/project/id/101072758

 

NMR relaxometry for biomedicine and advanced materials

 DESCRIPTION:

Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network FC-RELAX “NMR relaxometry for biomedicine and advanced materials” provides research and training in the field of NMR relaxometry by developing its theoretical framework towards biological systems and complex materials, and by exploiting these theoretical models with applications focused on the characterization of biomedical systems and advanced materials. Objective of the research programme is better understanding key molecular processes occurring in biological systems and materials to unlock innovations in biomedical technology, medical diagnosis, ionic liquids for energy storage, design of innovative drugs and biologics acting on specific molecular targets. The scientific approach is strongly multidisciplinary.

This announcement concerns the position offered by University of Warmia and Mazury in Olsztyn for the research project titled:

"Slow dynamics of biomolecular systems"

under the supervision of prof. Dr hab. Danuta Kruk.

 University of Warmia and Mazury in Olsztyn offers PhD in biology (36 months)

The offered grant covers a period of 36 months.

The recruited person will attend the following training activities:

·           Courses provided by the University  Doctorate School

·           Joint Training Courses, Complementary Training Courses and Multidisciplinary Research Workshops organized by FC-RELAX

·           Secondments:
4 months at the University of Rostock, Germany for comparison of  Molecular Dynamics  simulations outcomes with specific motional models

3 months at Resonance Systems GmbH, Kirchheim unter Teck, Germany, for time domain NMR measurements.

The recruited person  will get multidisciplinary training in the many aspects of NMR relaxometry and its applications, and focused training-through-research in a selected research topic, in the fields of life sciences and material sciences. The participating persons will be trained to develop themselves into skilled, open-minded, independent young researchers, to work in multidisciplinary environments, to get used to mobility and transnational collaborations, to participate and communicate their research in international conferences. The expertise acquired during the PhD course fully meets the requirements for future academic professionals and will be of potential interest e.g. for pharmaceutical industries and biotechnology.

RESEARCH FIELD: Physics, Chemistry, Biology

AMOUNT:

The recruited person will be entitled to a 36-month grant to cover his/her participation costs, living, travel and installation allowance, as follows:

Living allowance (€/month)

Mobility allowance (€/month)

Total grant (€, gross amount for 36 months)

2,397.00

600.00

107,892.00

The allowance will be paid in PLN (Polish Zloty)

This  is a gross amount including compulsory deductions under Polish law, such as employer and employee social security contributions and direct taxes. The recruited researcher will be paid the amount indicated above minus all compulsory deductions under the national legislation.

 If the recruited researcher has a family (persons linked to the researcher by marriage or dependent children who are actually being maintained by the researcher) a family allowance of 660.00 €/month (its equivalent in PLN)  is foreseen.

 The cost of the PhD educational activities, as well as all expenses related to travels performed to attend schools, workshops, and network-organized events, will be sustained by the network through the HORIZON EUROPE MSCA-DOCTORAL NETWORK grant.

REQUIREMENTS:

·      Master degree (or equivalent) in fields of chemistry, physics, engineering, pharmacy, biology, biotechnology, math, informatics or equivalent subjects.

ELIGIBILITY CRITERIA:

There are strict eligibility requirements for the PhD positions in MSCA-DN.  Please ensure to be qualified before applying, as ineligible candidates cannot be considered.

·         Master’s degree (or equivalent) in the fields of chemistry, physics, engineering, pharmacy, biology, biotechnology, math, informatics or equivalent subjects.

·         Applicants are required to be proficient in the English language

·         Applicants should not yet have been awarded a doctorate.

·         Applicants must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of the recruiting beneficiary for more than 12 months in the 36 months immediately before the recruitment date — unless as part of a compulsory national service or a procedure for obtaining refugee status under the Geneva Convention.

In accordance with Polish law, a diploma of graduation from a foreign country may be recognized as equivalent to the corresponding Polish diploma and professional title on the basis of an international agreement determining equivalence, and in the absence of such an agreement - by nostrification proceedings. The obligation to comply with the above regulations for the recognition of a diploma in Poland rests with the candidate.

 SELECTION PROCESS:

Applications must be submitted by email at the address:

fcrelax@cerm.unifi.it

within April 30th 2023 at 17:00 CET

and should include:

·         CV

·         certificates/university transcripts

·         up to two recommendation letters

·         motivation letter

The selected candidate will need to provide additional documents.

In the application, the candidates should indicate the preferred scientific projects/participant groups they wish to join.

Please note that 11 PhD positions are offered by the FC-RELAX Consortium.

Website for additional job details:

https://fcrelax.cerm.unifi.it/index.php?id=open-positions

The fellows will be pre-selected on the basis of submitted documentation. The pre-selected candidates will be invited for a job interview by videoconference.
The candidates will be selected on the basis of the following criteria (in random order):

·         scientific skills and research experience

  • ability to collaborate and communicate
  • career profile and potential for excellence
  • expected impact of the proposed training on their career
  • research project.

In the recruitment, special attention will be paid to respect gender balance and minority rights

ADDITIONAL INFORMATION:

·        The PhD course begins on October 1st 2023

 ·        The University of Warmia and Mazury in Olsztyn will be the primary place of work within the meaning of Art. 120 of the Act of July 20, 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574, as amended)

·         For more information, please contact: danuta.kruk@uwm.edu.pl

Phone number: +48516849233

Dean of the Faculty of Food Science

prof. Dr. hab. Eng. Małgorzata Darewicz