Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Nr

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

/m2/

Obręb     m. Olsztyn

Lokalizacja szczegółowa

Przeznaczenie

w MPZP

Cena wywoławcza

netto /PLN/

Wadium  

/PLN/

Postąpienie 

/PLN/

  1.  

135 OL1O/00035798/7

 

1857

20

Olsztyn

ul. Stefana Okrzei 1A 

Brak MPZP

3 000 000,00

150 000,00

60 000,00

  1.  

9 i 12/8

OL1O/00035151/0

4692

97

Olsztyn

ul. Pana Tadeusza 4A

US3 – tereny sportu i rekreacji

1 600 000,00

80 000,00

32 000,00

 

* W przypadku nieruchomości zabudowanej oznaczonej w wykazie nr 1, 2, podano cenę wywoławczą całej nieruchomości (grunt wraz z budynkami).

W przypadku pozycji nr 1 powyższego wykazu zbywane jest prawo własności nieruchomości.

W przypadku pozycji nr 2 powyższego wykazu zbywane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność zabudowań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2024 r. o godz. 12:30 w budynku Rektoratu przy ul. Michała Oczapowskiego 2 w Olsztynie w sali posiedzeń Komisji Senackiej pok. 102.

  1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej w PLN na każdą nieruchomość oddzielnie, przelewem na rachunek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – PeKaO SA 48 1240 6292 1111 0011 0269 7190 w terminie do 08.07.2024 r. W tytule wpłaty należy wskazać nieruchomość, będącą przedmiotem zainteresowania /numer działki ewidencyjnej zgodnie z wykazem określającym przedmiot przetargu/.
  2. Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Uniwersytetu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny transakcyjnej nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacane wadium zwraca się niezwłocznie przelewem na konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie zawarcia umowy podanym przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstąpi od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
  3. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.
  4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wygrania przetargu wymaga zgody Uniwersytetu.
  5. W przypadku nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 1, 2, przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
  6. Ze szczegółowymi informacjami na temat przetargu można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 4, pok. nr 111, 102, 110 pod tel. (089) 523-41-75, (089) 523-34-49 lub na stronie internetowej pod adresem www.uwm.edu.pl/ogłoszenia i komunikaty
  7. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/ogłoszenia i komunikatywww.bip.uwm.edu.pl.