27 Listopada 2023

Wydarzenia


Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM zaprasza 19-20 czerwca 2024 do Centrum Konferencyjnego UWM na konferencję o owadach na cele paszowe i żywieniowe.

Zgodnie z przepisami UE przetworzone białko zwierzęce (PAP - Processed Animal Protein) z owadów może być wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt towarzyszących, zwierząt akwakultury, drobiu i świń, oraz produkcji żywności (novel food). Hodowla owadów w Polsce i wykorzystanie PAP owadziego da podstawę do rozwinięcia nowej formy działalności gospodarczej o dużym potencjale, prowadzonej zarówno przez rolników, jak i zakłady przemysłu paszowego. W ostatnich latach obserwowany jest rozwój hodowli owadów w dużej fermowej skali, jak również w mniejszej skali, na bazie potencjału małych gospodarstw rolnych. Pozwoli to w przyszłości na stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie produkcji żywności i pasz.

Dużym wyzwaniem dla rozwoju chowu jadalnych owadów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania białka owadziego w produkcji pasz i żywności. Głównym zadaniem Konferencji będzie przedstawienie osiągnięć naukowym w tym zakresie. Konferencja spełni rolę integracyjną w stosunku do osób zainteresowanych hodowlą i przetwórstwem owadów.


Wydarzenie jest kontynuacją rozpoczętego w 2023 roku cyklu konferencji mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania owadów na cele paszowe i żywieniowe.


Podstawowe zagadnienia podejmowane na konferencji to:
- technologie w chowie i hodowli różnych konsumpcyjnych gatunków owadów;
- technologie w przetwarzaniu owadów na cele paszowe i żywieniowe;
- Systemy jakości zapewniające bezpieczeństwo stosowania komponentów pochodzących z owadów w produkcji żywności i pasz;
- rejestr zwierząt gospodarskich - owadów, nadzór weterynaryjny;
- czynniki społeczne i ekonomiczne w hodowli owadów;
- zakres badań i Innowacji w nowej branży rolnictwa - hodowli i przetwórstwie owadów.;
- nowa żywność z udziałem komponentów owadzich a akceptacja społeczna.

Informacja o wydarzeniu na stronie internetowej. 

ulotka konferencji o owadach

 

Rodzaj artykułu