03 Czerwca 2024

Aktualności


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uroczyście obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Zaproszenie do świętowania tego srebrnego jubileuszu przyjęli nie tylko członkowie społeczności akademickiej, ale także liczni znamienici goście. Główne uroczystości odbyły się 3 czerwca, ale na tym nie koniec.

Święto Uniwersytetu obchodzone jest corocznie na pamiątkę przyjęcia projektu ustawy o utworzeniu UWM. Uroczyste posiedzenie Senatu odbyło się w tym razem – wyjątkowo – w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Do Olsztyna przyjechali goście z całej Polski, by wspólnie ze wspólnotą UWM świętować rocznicą wydarzeń, które zaowocowały w niezwykły sposób. 

Ćwierćwiecze intensywnego rozwoju

Dzięki determinacji i szybkości działania wielu ludzi, 1 czerwca 1999 roku rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy w sprawie powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie 9 lipca 1999 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu naszej uczelni z dniem 1 września 1999 roku, którą to ustawę podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Była to sekwencja wydarzeń na zawsze odmieniająca akademickie oblicze Olsztyna oraz regionu Warmii, Mazur i Powiśla – relacjonował w swoim przemówieniu prof. Jerzy Przyborowski.

 

 

 

 

Jak zaznaczył rektor UWM, wpływ na śmiałe działania, które zaowocowały powstaniem Uniwersytetu w Olsztynie, miał duch wolności i przemian demokratycznych, które od 1989 roku dokonywały się w Polsce.

Idea budowania przyszłości w oparciu o praworządność i demokratyczne wartości wyzwoliła w ówcześnie żyjących Polakach siłę do pozytywnego, twórczego działania i potrzebę zmian na lepsze – mówił rektor. – Tu, w Olsztynie, na ziemi warmińskiej, w tym przełomowym, otwierającym zupełnie nowe możliwości czasie, powstała idea stworzenia z trzech olsztyńskich podmiotów, liczącego się w kraju, nietypowego, różnorodnego Uniwersytetu, w którym znajdzie się miejsce dla reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, kształcącego studentów gotowych zmieniać rzeczywistość nie tylko swojego regionu.

Mówiąc z wdzięcznością o ojcach założycielach UWM, prof. Jerzy Przyborowski zaznaczył, że poświęcili oni wiele godzin, dni, miesięcy, a nawet lat na przygotowanie podłoża pod ten wyjątkowy kompromis, który wyniósł tworzące go podmioty, Olsztyn i region na wyższy poziom. Szczególne słowa podziękowania rektor skierował w stronę swojego poprzednika, prof. Ryszarda Góreckiego, którego nazwał „wizjonerem i człowiekiem o wyjątkowej determinacji, stawiającym sobie i innym śmiałe cele oparte na wizji dobrej przyszłości”.

W ciągu 25 lat na naszej uczelni rodziły się marzenia, kształtowały umysły, rozwijał Uniwersytet, a przede wszystkim rozkwitała młodzież pełna pasji i ambicji – mówił rektor. – Dzięki studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, naukowcom i naukowczyniom oraz całej kadrze, UWM stał się symbolem jakości, innowacji i zaangażowania w edukację oraz rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.

Za trud włożony w budowanie wspomnianej jakości prof. Przyborowski dziękował całej wspólnocie akademickiej. Nie zapomniał także o wyjątkowym przyjacielu Uniwersytetu, Georgu Dietrichu, którego dzieło kontynuuje fundacja imienia filantropa oraz jego żony, Marii.

 

Święto UWM 2024

 

Uniwersytet z mocą zmieniania Warmii i Mazur

Rektor UWM skorzystał z okazji, by w swoim przemówieniu opowiedzieć o drodze, którą przebył Uniwersytet. Była mowa o licznych inwestycjach – tych, które zostały zakończone i tych, o które uczelnia jeszcze zabiega. Jak podkreślał prof. Jerzy Przyborowski, rozwój infrastruktury przekłada się m.in. na jakość kształcenia, ale także – co świetnie widać na przykładzie inwestycji dokonywanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym – wpływa na życie mieszkańców regionu.

Wśród działań, które uczelnia podejmuje z myślą zarówno o kształceniu, jak i zabezpieczeniu potrzeb miasta i regionu, są też starania o utworzenie w Kortowie Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych z Kliniką Zwierząt Towarzyszących. Jak zapowiadał rektor, powstanie ono w kampusie akademickim do 2025 roku. Jeszcze śmielszym i jeszcze bardziej wyczekiwanym projektem jest budowa centralnego szpitala klinicznego. Uczelnia nie ustaje w wysiłkach, by plan ten zrealizować.

Mamy ambicję, aby dalszy rozwój uniwersytetu zintegrowany był ze strategią miasta i regionu – mówił prof. Przyborowski. I dodał: – Uniwersytet nie może istnieć w oderwaniu od otoczenia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Tylko wspólnie możemy pozyskiwać kolejne środki finansowe. Razem powinniśmy promować się w Polsce i w Europie.

 

Rektor UWM podczas Święta Uniwersytetu 2024

 

Prawdzie na zwycięstwo, ludzkości na pożytek, ojczyźnie na chwałę

Święto Uniwersytetu to, tradycyjnie już, ważne wydarzenie dla tych, którzy w ostatnim roku zdobyli stopnie doktora i doktora habilitowanego. Podczas uroczystości odbywa się ich promocja oraz złożenie przyrzeczenia.

Dzisiejsza promocja ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ jest efektem naszych życiowych i zawodowych wyborów kierowanych jedną z najważniejszych cech człowieka: ciekawością świata i poszukiwania prawdy – mówił w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych dr hab. Kazimierz Warmiński. Zaznaczył, że słowa wdzięczności należą się ich bliskim, promotorom i współpracownikom. – Na różnych etapach swojej drogi naukowej spotykaliśmy mentorów, którzy naszą ciekawość najpierw dostrzegli, a następnie podsycali i pomagali obrać właściwy kierunek. Mam tutaj oczywiście na myśli opiekunów i promotorów w przewodach doktorskich, ale również przyjaciół i współpracowników, często z większym od nas doświadczeniem i wiedzą.

 

Promocja doktorów podczas Święta UWM 2024

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień.

Prezydent Polski na wniosek ministra nauki przyznał odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki dr. Waldemarowi Dzwolakowi (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz dr Joannie Juchniewicz (Brązowy Krzyż Zasługi). Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali z kolei: prof. Ireneusz Białobrzewski, prof. Janusz Gołaszewski i prof. Andrzej Łachacz. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę wręczono dr. Maciejowi Lubiszewskiemu.

Odznakę Bonum Universitatis Warmiensis et Mazuriensis Olstini, czyli wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju UWM, odebrała dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stefana Popowskiego w Olsztynie.

Z okazji 25-lecia UWM rektor wręczył też medale uniwersyteckie, które odebrali przyjaciele Uniwersytetu, osoby zasłużone dla powstania i rozwoju uczelni, a także przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

UWM, czyli strzał w dziesiątkę

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który przyjął zaproszenie na jubileusz UWM, decyzję o powołaniu Uniwersytetu nazwał strzałem w dziesiątkę. Jak jednak zaznaczył, nie byłoby powodów do dumy i świętowania, gdyby nie trud osób, które na pierwszy miejscu postawiły wspólny cel.

Takie uczelnie i takie sukcesy mogą mieć miejsce tylko, jeżeli jest współpraca, zrozumienie, chęć wszystkich, ażeby coś budować – mówił minister. – To jest sukces i tych, którzy obecnie pracują na tej uczelni, ale i tych, którzy tę uczelnię tworzyli. To jest też sukces samorządów, administracji państwowej i parlamentarzystów.

Szef resortu nauki wspomniał o spotkaniu, w którym w poniedziałek przed południem brał udział wspólnie m.in. z Pawłem Bejdą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej, na fundamentach której powstał UWM. Spotkanie to stało się dla Dariusza Wieczorka pretekstem, by przypomnieć o wartości, jaką dla rozwoju kraju ma współpraca nauki z przemysłem.

 

Minister Dariusz Wieczorek podczas Święta UWM 2024

 

Rolą rządu jest, żeby takie możliwości stwarzać, a rolą uczelni jest, żeby te możliwości wykorzystywać – zaznaczył minister. – Myślę, że dzisiaj możecie być państwo pewni, że polski rząd w swojej strategii ma naukę, badania i rozwój jako jeden z priorytetów.

Zwracając się do prof. Jerzego Przyborowskiego, Dariusz Wieczorek zaznaczył:

Magnificencjo, na pana ręce dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego składam serdeczne gratulacje. Chylę czoła przed waszym sukcesem i mam nadzieję, że będziecie kontynuować to, co do tej pory realizujecie, a polski rząd i minister nauki w tym będą pomagać – zadeklarował minister Wieczorek.

 

Święto UWM 2024

 

Dostrzeżony potencjał

Gratulacje i życzenia w imieniu parlamentarzystów składał w filharmonii Jacek Protas.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest prawdziwym kołem zamachowym rozwoju naszego regionu – zaznaczył poseł.

Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski w swoim przemówieniu wrócił do swoich studenckich czasów spędzonych w Kortowie. A wspomnień ma na pewno sporo, bo jest absolwentem aż trzech kierunków.

– Swojej uczelni, wspaniałej uczelni, do której wracam i mam nadzieję, że będę jeszcze wracał, oferuję wszelką pomoc i wszelkie możliwe wsparcie – zadeklarował wojewoda.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa, także zaznaczył, że z sentymentem wraca do swoich studenckich czasów. Jak mówił, ostatnio wspomnienia wywołał w nim udział w Kortowiadzie. I choć wiele się zmieniło od czasu jego studenckich juwenaliów, jedno – zdaniem marszałka – pozostaje w mocy.

To tam zawsze wykluwały się marzenia, które później po prostu się spełniały – mówił o kampusie uniwersyteckim Marcin Kuchciński. – Miejsce, w którym jestem, zawdzięczam w dużej mierze ludziom, których spotkałem w Kortowie.

Po raz pierwszy w roli prezydenta Olsztyna w Święcie Uniwersytetu brał udział inny jego absolwent – Robert Szewczyk.

Nie wyobrażamy sobie dzisiaj Olsztyna bez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bez tego, co daje Uniwersytet, bez akademickości, bez zasobu intelektualnego, bez tego otwarcia na świat, które daje nauka na takim poziomie, jaki wy dziś reprezentujecie – zaznaczył prezydent.

Święto UWM 2024

 

UWM jako partner dla innych uczelni

Profesor Michał Jerzy Zasada, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przekazał gratulacje i życzenia na przyszłość od prof. Arkadiusza Mężyka stojącego na czele KRASP. W słowach kierowanych do społeczności akademickiej kryła się też zachęta do namysłu nad rolą uniwersytetów we współczesnym świecie.

Profesor Bogumiła Kaniewska jako przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich życzyła, aby wszystkie deklaracje o wsparciu dla UWM, które padały z ust przedstawicieli ministra i władz samorządowych, były realizowane. Żartobliwie zaznaczyła, że KRUP będzie pilnował, aby tak się stało. I właśnie to zapewnienie zostało przyjęte gromkimi brawami przez uczestników wydarzenia.

Prof. Bogumiła Kaniewska

 

Kilka dobrych słów miał dla społeczności UWM także przewodniczący trzeciej z organizacji zrzeszających władze polskich uczelni – Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Profesor Teofil Jesionowski podkreślał, jak ważną rolę mają do spełnienia uniwersytety, bez których – jak mówił – nie ma dobrej edukacji, dobrego zdrowia i bezpieczeństwa. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu życzył, żeby pozostał on wiodącą uczelnią.

Kortowo miejscem rozmów o przyszłości nauki

Święto Uniwersytetu to nie tylko okazja do radości i uroczystości, ale i namysłu nad przyszłości szkolnictwa wyższego. Na zaproszenie prof. Jerzego Przyborowskiego w Kortowie 3 czerwca spotkali się rektorzy uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Przez dwa dni będą oni tu obradować na tematy kluczowe dla rozwoju nauki.

>>> Obrady KRUP i KRPUT w Kortowie

 

Rektor UWM i minister Dariusz Wieczorek kroją tort
Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu UWM na gości czekał tort. Rektor UWM i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego zaprosili także uczestników wydarzenia na koncert symfoniczny

Podczas Święta UWM ważna jest pamięć

Wstępem do obchodów Święta Uniwersytetu była msza, która została odprawiona 2 czerwca w rzymskokatolickiej parafii św. Franciszka z Asyżu. Władze uczelni, księża z Wydziału Teologii i innych wydziałów oraz pracownicy UWM i studenci dziękowali za 25 lat funkcjonowania uczelni. Liturgii przewodniczył biskup Jacek Jezierski, biskup elbląski, który w latach 1998-1999 reprezentował archidiecezję warmińską w Zespole MEN ds. utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie. Biskup Jezierski był w tym czasie biskupem pomocniczym na Warmii oraz wykładowcą teologii dogmatycznej w Warmińskim Instytucie Teologicznym, który stał się jednym z trzech filarów UWM.

Biskup Jezierski w czasie homilii zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Uniwersytetu dla regionu Polski, który rozciąga się między dużymi miastami: Warszawą, Gdańskiem, Białymstokiem i Królewcem. Podkreślił, jak ważne jest dążenie do prawdy i odpowiedzialność za podejmowane działania naukowe. Po liturgii prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM podziękował bp. Jackowi Jezierskiemu za jego zaangażowanie w powstanie Uniwersytetu w Olsztynie i wręczył mu pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 25-lecia UWM.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapoczątkowaną decyzją Senatu UWM przedstawiciele władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia, do których doszło w Kortowie w czasie II wojny światowej, w wyniku których zginęli pacjenci i personel szpitala psychiatrycznego, który mieścił się na terenie dzisiejszego kampusu.

 

Złożenie wieńca

 

Złożenie wieńca

 

UWM zaprasza na dalsze świętowanie

Uroczyste Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie kończy jubileuszowych wydarzeń z okazji 25-lecia Uniwersytetu.

We wtorek (4 czerwca) wystawiony zostanie „Musical Gala”. Na scenie w Centrum Konferencyjnym wystąpi Teatr Muzyczny UWM oraz Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka.

 

Chór im. prof. W. Wawrzyczka
Chór im. prof. W. Wawrzyczka uświetnił uroczystość Święta Uniwersytetu w olsztyńskiej filharmonii

 

W niedzielę (9 czerwca) uczelnia zaprosi do wspólnego świętowania mieszkańców Olsztyna i regionu. Podczas Pikniku Nauki i Sztuki coś dla siebie znajdą i młodsi, i starsi. W Kortowie na gości czekać będą przedstawiciele wydziałów, studenckich kół naukowych oraz agend artystycznych, którzy swoimi warsztatami, pokazami i innymi atrakcjami będą przekonywać, że nauka to coś porywającego i… dostępnego dla wszystkich.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko nauka i kultura, ale także sport. W programie uroczystości jubileuszowych nie mogło zabraknąć zatem VI Biegu Uniwersyteckiego. Sportowych emocji dostarczy także mecz, w którym spotkają się drużyny złożone ze studentów i pracowników uczelni. 

Warto także pamiętać, żeby w dn. 7-9 czerwca odwiedzić Kortowo po zmroku i zobaczyć, jak wygląda Park Świateł.

>>> Piknik Nauki i Sztuki oraz Bieg Uniwersytecki z okazji 25-lecia UWM

dbp

Święto UWM 2024

 

Listy gratulacyjne

 

 

Rodzaj artykułu