Potwierdzenie efektów uczenia się

1. Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. Uniwersytet może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:

1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo

2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, do której przypisany jest kierunek albo dyscypliny wiodącej, w przypadku przypisania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny.

3. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się zawartym w programie studiów określonego kierunku, poziomu i profilu.

4. Efektów uczenia się nie można potwierdzać w przypadku kierunków studiów, dla których zostały określone standardy kształcenia (o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

5. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1)  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

a) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości (lub zagraniczny dokument równoważny) i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego,

b) osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji;

2)  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,

3)  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie - osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

4. Przez doświadczenie zawodowe, o którym mowa w ust. 5, należy rozumieć udokumentowane doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumentacja dołączona do wniosku powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami uczenia się dla przedmiotów, o uznanie których ubiega się wnioskodawca. Wskazane okresy doświadczenia zawodowego nie muszą być uzyskane w sposób ciągły.

5. Uniwersytet nie honoruje dokumentów z procedur PEU przeprowadzonych w innych uczelniach.

6. PEU może prowadzić do przyjęcia na studia realizowane w Uniwersytecie.

7. PEU prowadzone jest na wniosek Kandydata. Wniosek powinien zawierać informacje o zdobytej poza systemem studiów wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych, doświadczeniu zawodowym oraz wskazywać kierunek i formę studiów oraz poziom i profil kształcenia, dla którego potwierdzane będą efekty uczenia się. 

8. Na przeprowadzenie procedury PEU zawierana jest z Kandydatem umowa, w której określa się koszty postępowania.

9. PEU procedowane jest na poziomie przedmiotowych efektów uczenia się z odniesieniem do efektów uczenia się zakładanych dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

10. Uznanie efektów uczenia się prowadzi do zaliczenia przedmiotu, dla którego zakładane efekty uczenia się zostały potwierdzone. Zaliczenie jest równoważne z wymaganiami określonymi dla danego przedmiotu w programie studiów (wraz z przypisanymi punktami ECTS).

11. W procedurze PEU prowadzącej do przyjęcia Kandydata na studia II stopnia weryfikowane są także efekty kształcenia wymagane od Kandydatów na studia II stopnia na dany kierunek stuków.

12. W wyniku PEU można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej określonemu poziomowi kształcenia na danym kierunku i profilu kształcenia.

13. PEU prowadzone jest w sposób ciągły, w miarę zgłaszania się Kandydatów, z czynnym ich udziałem na każdym etapie tego procesu.

14. Po zakończeniu procesu PEU Kandydat otrzymuje postanowienie komisji o potwierdzeniu efektów uczenia się.

15. Kopia postanowienia o uznaniu efektów kształcenia przekazywana jest przez Koordynatora PEU do Punktu Informacji PEU.

 

Punkt Informacji PEU, Koordynator PEU

1. Do zadań Punktu Informacji PEU należy w szczególności:

1) wyjaśnienie Kandydatowi zasad, warunków i trybu postępowania przy potwierdzaniu efektów uczenia się,

2) weryfikacja spełniania warunków formalnych,

3) wskazanie sposobów postępowania w procedurze PEU,

4) skierowanie do właściwego Koordynatora PEU,

5) współpraca z Koordynatorami PEU w zakresie wymagań stawianych Kandydatom na określonym kierunku studiów,

6) aktualizowanie informacji ogólnych o procedurze PEU i publikowanie ich na stronie internetowej Uniwersytetu.

2. Do zadań Koordynatora PEU należy w szczególności:

1) przyjęcie wniosku Kandydata i uruchomienie procedury PEU na wydziale,

2) porównanie zgodności wskazanych przez Kandydata efektów uczenia się z efektami uczenia się wskazanego kierunku, profilu i poziomu kształcenia,

3) weryfikacja i analiza dokumentów i dowodów wskazujących na osiągnięcie przez Kandydata efektów uczenia się, a w przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności wskazanie sposobów ich uzupełnienia,

4) określenie kosztów postępowania PEU i przygotowanie umowy z Kandydatem,

5) przeprowadzenie z udziałem koordynatorów poszczególnych przedmiotów (albo we współpracy z innymi pracownikami wydziału, ze stopniem co najmniej doktora, zgodnie z zakresem prowadzonych przez nich przedmiotów) egzaminów, rozmów podlegających ocenie, obserwacji, symulacji, oceny wytworów pracy, mogących potwierdzić efekty uczenia się Kandydata,

6) bezpośredni kontakt z Kandydatem w trakcie przeprowadzania PEU,

7) udzielanie Kandydatowi informacji zwrotnych na każdym etapie prowadzonego postępowania,

8) umożliwienie Kandydatowi uzupełnienia dokumentacji w zakresie niezbędnym do PEU,

9) rekomendacja Komisji Wydziałowej uznanie efektów uczenia się w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów przewidzianych w programie studiów danego kierunku.

10) tworzenie list rankingowych Kandydatów do przyjęcia na studia w wyniku PEU, odrębnie dla każdego kierunku i poziomu kształcenia na podstawie postanowień komisji,

11) przedstawienie Rektorowi propozycji liczby Kandydatów do przyjęcia w wyniku PEU, uwzględniającej aktualną strukturę studentów na poszczególnych latach studiów danego kierunku, poziomu i formy kształcenia,

12) prowadzenie dokumentacji z prowadzonego postępowanie PEU.

 

Komisja ds. PEU

 1. Wydziałowa Komisja ds. PEU przeprowadza formalne postępowanie PEU na podstawie rekomendacji i dokumentów przekazanych przez Koordynatora PEU, a po zakończeniu postępowania wydaje pisemne postanowienie o potwierdzeniu efektów uczenia się, wskazując, jakie przedmioty i na jaką ocenę uznano za zaliczone, a przy weryfikacji negatywnej, jakie przedmioty będące częścią procedury PEU nie zostały zaliczone
  i co było tego powodem.
 2. Postanowienie Komisji Wydziałowej może być merytoryczną podstawą do przyjęcia
  na studia w wyniku PEU.
 3. Komisja Wydziałowa składa się z 3 osób, w tym z Prodziekana właściwego
  ds. kształcenia, który pełni rolę przewodniczącego.
 4. Komisję Wydziałową powołuje Dziekan spośród nauczycieli akademickich
  ze stopniem co najmniej doktora.
 5. Komisja Wydziałowa może na każdym etapie procedowania zasięgać dodatkowych opinii Koordynatora PEU.
 6. Uczelniana Komisja ds. PEU składa się z 3 osób, w tym z Prorektora właściwego
  ds. kształcenia, który pełni rolę przewodniczącego.
 7. Uczelnianą Komisję ds. PEU powołuje Rektor.
 8. Uczelniana Komisja ds. PEU prowadzi postępowanie na podstawie dokumentacji, która była przedmiotem prac Komisji Wydziałowej. Na tym etapie postępowania wyklucza się możliwość uzupełniania dokumentacji przez Kandydata.

 

 • Procedura PEU jest wszczynana po złożeniu przez Kandydata wniosku o potwierdzenie wskazanych efektów uczenia się, podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty.
 • Koordynator PEU na bieżąco informuje Kandydata o przebiegu postępowania, ustalając w sposób uzgodniony z Kandydatem metody, formy i terminy weryfikacji efektów uczenia się.
 • Wszelkie uzgodnienia między Koordynatorem PEU a Kandydatem, w tym wyszczególnienie metod, form i terminów weryfikacji efektów uczenia się są potwierdzane pisemnie przez Koordynatora PEU i Kandydata.
 • W postępowaniu dotyczącym PEU weryfikowana jest faktyczna wiedza, umiejętności i kompetencje. Dokumentacja dołączona do wniosku ma charakter uzupełniający, potwierdzający proces uczenia się oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Wszystkie czynności w procedurze PEU wykonywane są bez zbędnej zwłoki.
 • Wysokość opłat za przeprowadzenie PEU ustalana jest przez Rektora.
 • W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się Kandydata na ustalone procedury weryfikacyjne – procedura zostaje przerwana, następuje rozwiązanie umowy.   
 • Kandydat ma prawo do odwołania się od postanowienia Wydziałowej Komisji ds. PEU w terminie 14 dni od jego doręczenia. Odwołanie od postanowienia Wydziałowej Komisji ds. PEU Kandydat składa do Koordynatora PEU. Może ono dotyczyć wyłącznie weryfikacji efektów wskazanych we wniosku Kandydata.
 • Postanowienie Uczelnianej Komisji ds. PEU jest ostateczne.
 • Po pozytywnym przejściu procedury PEU Kandydat może złożyć do Rektora wniosek o przyjęcie na studia, dołączając komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia, określonych uchwałą Senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia w danym roku akademickim.
 • W przypadku, gdy liczba Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku PEU na dany kierunek, poziom i profil kształcenia przekracza dopuszczalny formalny limit, Koordynator PEU tworzy listę rankingową Kandydatów według liczby punktów ECTS uzyskanych w wyniku PEU. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów ECTS są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do przyjęcia na studia w wyniku PEU wynosi 30.
 • Wpisu na listę studentów w wyniku PEU dokonuje Rektor, wskazując rok i semestr studiów, na który Kandydat został przyjęty. Realizacja studiów rozpoczyna się od początku wskazanego semestru.
 • Osoba przyjęta na studia w wyniku PEU nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.
 • Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przyjętych w wyniku PEU nie może przekraczać 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
 • Dla osób przyjętych na studia w wyniku PEU postanowienie Wydziałowej Komisji ds. PEU lub Wydziałowej Komisji ds. PEU i Uczelnianej Komisji ds. PEU oraz dokumentacja postępowania PEU przechowywana jest w teczce studenta.
 • W przypadku nieprzyjęcia Kandydata na studia w wyniku PEU postanowienie Wydziałowej Komisji ds. PEU lub Wydziałowej Komisji ds. PEU i Uczelnianej Komisji ds. PEU oraz dokumentację postępowania PEU przechowuje Dziekan, przez okres
  1 roku.  

 

Użyte określenia oznaczają:

 1. PEU - potwierdzenie efektów uczenia się,
 2. Kandydat - osoba zainteresowana potwierdzeniem efektów uczenia się,
 3. PRK - Polska Rama Kwalifikacji,
 4. Punkt Informacji PEU - pełniący rolę pierwszego kontaktu w procedurze PEUna poziomie uczelni,
 5. Koordynator PEU - koordynator PEU na wydziale, posiadający szeroką wiedzę na temat programów kształcenia, kierunków, poziomów i profili prowadzonych na wydziale oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się, prowadzonych dla poszczególnych kierunków i przedmiotów; powoływany na wydziale przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora,
 6. Komisja Wydziałowa - Wydziałowa Komisja ds. PEU przeprowadzająca formalne postępowanie PEU na podstawie rekomendacji i dokumentów przekazanych przez Koordynatora PEU,
 7. Komisja Uczelniana - Uczelniana Komisja ds. PEU, pełniąca rolę organu odwoławczego dla postanowień wydanych przez Komisje Wydziałowe,
 8. Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie