Terminy rekrutacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie realizowane w języku polskim - I tura

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

06.06.-15.07.2024 r.

do godz. 15.00

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.07.2024 r.*

3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB)

24.06.–15.07.2024 r.

do godz. 15.00

4. Przyjmowanie od kandydatów na studia świadectwa/dyplomu zawodowego/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii (dotyczy kandydatów na studia ubiegających się o przyjęcie na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku polskim, posiadających takie kwalifikacje)

24.06.–15.07.2024 r.

do godziny 15.00

5. Przyjmowanie od kandydatów prac do oceny predyspozycji (dotyczy kandydatów na studia ubiegających się o przyjęcie na kierunek sztuki wizualne)

24.06.–15.07.2024 r.

do godziny 15.00

6. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.07.2024 r. godz. 9.00

7. Ocena predyspozycji na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

16.07.2024 r. od godz. 10.30

17.07.2024 r. od godz. 9.00

8. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

18.07.2024 r. od godz. 13.00

9. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.07.2024 r.

do godz. 15.00**

10. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

26.07.2024 r.

od godz. 12.00

11. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 30.07.2024 r.

do godz. 15.00 **

12. Ogłoszenie wyników naboru

01.08.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie, realizowane w języku polskim - I tura

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

06.06.-22.07.2024 r.

do godz. 15.00

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 22.07.2024 r.*

3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

24.06.-22.07.2024 r.

do godz. 15.00

4. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne) 23.07.2024 r. godz. 9.00
5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

23.07.2024 r. godz. 9.00

6. Rozmowa kwalifikacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia

23.07.2024 r. od godz. 10.30

7. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.07.2024 r. od godz. 12.00

8. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 31.07.2024 r.

do godz. 15.00**

9. Ogłoszenie wyników naboru studia

02.08.2024 r.

10. Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 05.09.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane w języku polskim

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

05.09.-16.09.2024 r. 
do godz. 15.00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 16.09.2024 r.

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów, prac do oceny predyspozycji)**

05.09-16.09.2024 r. 
do godz. 15.00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

17.09.2024 r.
godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

17.09.2024 r.
godz. 9.00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

17.09.2024 r.

od godz. 10.30

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.09.2024 r.
od godz. 12.00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 24.09.2024 r. 
do godz. 15.00

9.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2024 r.

10.

Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych*

05.10.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

19.09.-24.09.2024 r. 
do godz. 15.00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 24.09.2024 r.

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów, prac do oceny predyspozycji)**

19.09.-24.09.2024 r. 
do godz. 15.00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

25.09.2024 r.
godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

25.09.2024 r.
godz. 9.00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

25.09.2024 r.

od godz. 10.30

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.09.2024 r.
od godz. 12.00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 27.09.2024 r. 
do godz. 15.00

9.

Ogłoszenie wyników naboru

30.09.2024 r.

10.

Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych*

05.10.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

do 10.05.2024 r.
do godziny 15.00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego*

do 10.05.2024 r.

3.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

11.05.2024 r.-
12.05.2024 r.

4.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.05.2024 r.
od godz. 15.00

5.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 31.05.2024 r.
do godz. 15.00

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

11.05.-21.06.2024 r.

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej) *

do 21.06.2024 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) **

11.05.-21.06.2024 r.

do godz. 15:00

4.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

22.06.-23.06.2024 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

26.06.2024 r.
od godz. 15.00

6.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 12.07.2024 r.
do godz. 15.00

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

13.07.-16.08.2024 r.

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej) **

do 16.08.2024 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) **

13.07.-16.08.2024 r.

do godz. 15:00

4.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

17.08.-18.08.2024 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

20.08.2024 r.
od godz. 15.00

6.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 30.08.2024 r.
do godz. 15.00

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

31.08.-13.09.2024 r.

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej) **

do 13.09.2024 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) **

31.08.-13.09.2024 r.

do godz. 15:00

4.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

14.09.-15.09.2024 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

17.09.2024 r.
od godz. 15.00

6.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 20.09.2024 r.
do godz. 15.00

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

21.09.-24.09.2024 r.

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej) **

do 24.09.2024 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej* i dostarczenie dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) **

21.09.-24.09.2024 r.

do godz. 15:00

4.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

25.09.2024 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

26.09.2024 r.
od godz. 15.00

6.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 27.09.2024 r.
do godz. 15.00

7.

Ogłoszenie wyników naboru

30.09.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów*** i wniesienie opłaty rekrutacyjnej* (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

22.04. – 05.07.2024 r.

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów*** i wniesienie opłaty rekrutacyjnej* (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

22.04. – 10.07.2024 r.

3.

Egzamin wstępny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - I termin

06.05.-10.05.2024 r.

4.

Egzamin wstępny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - II termin

08.07.-10.07.2024 r

 

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

12.07.2024 r.

6.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego* za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów**, ***  

30.08.2024 r.

 

*   - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego
*** - w uzasadnionych przypadkach termin dostarczenia świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do przyjęcia na studia, może zostać wydłużony, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2024 r.

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów*** i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

09.09. – 13.09.2024 r.

2.

Egzamin wstępny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

16.09. – 18.09.2024 r.

3.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2024 r.

4.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego* za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów**, ***

23.09.2024 r.

5.

Ogłoszenie listy przyjętych

25.09.2024 r.

 

*   - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego
*** - w uzasadnionych przypadkach termin dostarczenia świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do przyjęcia na studia, może zostać wydłużony, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2024 r.

 

 

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek inżynieria środowiska z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej* oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do kwalifikacji na studia**

22.04.-15.07.2024 r. 
do godz. 15.00

2.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.07.2024 r.

3.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.07.2024 r.

4.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów**  

do 24.09.2024 r. 

5.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2024 r.

 

*  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek geodezja i kartografia oraz kierunek inżynieria środowiska z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

22.04 - 25.09.2024 r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

09.10.2024 r.

 

*  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

14.10-18.11.2024 r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

 26.11.2024 r.

 

*  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

02.12.2024 r.-08.01.2025 r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

16.01.2025 r.

 

*   - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

22.01.2025 r.-11.01.2025 r.

2.

Ogłoszenie wyników naboru

13.02.2025 r.

 

*  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

25.04 - 27.09.2024 r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

30.09.2024 r.

 

*  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
**   - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

07.10 - 15.11.2024 r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

22.11.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

02.12.2024 r.-03.01.2025 r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

10.01.2025 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów**

i wniesienie opłaty rekrutacyjnej*

22.01.2025 r.-13.02.2025 r.

2.

Ogłoszenie wyników naboru

15.02.2025 r.

 

*  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej* oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do kwalifikacji na studia**

22.04.-22.07.2024 r.
do godz. 15.00

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.07.2024 r.
od godz. 12.00

3.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów**

do 31.07.2024 r.
do godz. 15.00

4.

Ogłoszenie wyników naboru studia

02.08.2024 r.

 

*   - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej* oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do kwalifikacji na studia**

05.09.-16.09.2024 r. 
do godz. 15.00

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.09.2024 r.
od godz. 12.00

3.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów**  

do 24.09.2024 r. 
do godz. 15.00

4.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2024 r.

 

*   - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
i wniesienie opłaty rekrutacyjnej* oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do kwalifikacji na studia**

19.09.-24.09.2024 r. 
do godz. 15.00

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.09.2024 r.
od godz. 12.00

3.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów**  

do 27.09.2024 r. 
do godz. 15.00

4.

Ogłoszenie wyników naboru

30.09.2024 r.

 

*   - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr 34/2024 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2024 roku