Zasady rekrutacji

Zasady na rok 2024/2025

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów oraz z dwóch przedmiotów na kierunek weterynaria w języku polskim objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, (określonych w kryteriach kwalifikacji).

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2,3.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Sprawdź przedmioty, z których wyniki na świadectwie dojrzałości dają możliwość kwalifikacji na wybrany kierunek, tj. kryteria kwalifikacji [otwórz].

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów oraz z dwóch przedmiotów na kierunek weterynaria w języku polskim objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Osoby legitymujące się świadectwem „starej matury” zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: sztuki wizualne, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Sprawdź przedmioty, z których wyniki na świadectwie dojrzałości dają możliwość kwalifikacji na wybrany kierunek, tj. kryteria kwalifikacji [otwórz]

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunkach: sztuki wizualne, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:
  1. uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
  2. uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),
  3. zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
  4. tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,
  5. decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
  6. zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
  7. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
  8. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
 3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów oraz z dwóch przedmiotów na kierunek weterynaria w języku polskim objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, wymienionych w kryteriach kwalifikacji oraz oceny predyspozycji kandydata na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, sztuki wizualne.
 4. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do przeliczników umieszczonych na końcu tej informacji nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
  1. w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
   1. 1. na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, fizjoterapia, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia albo matematyka);
   2. na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia albo fizyka albo matematyka),
   3. na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
   4. na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, logistyka, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia i stosunki międzynarodowe, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
   5. na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
   6. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
   7. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
   8. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
   9. na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka albo biologia albo chemia albo wiedza o społeczeństwie albo historia),
  2. w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
   1. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
   2. na kierunku sztuki wizualne – przedmioty: historia i język polski,
   3. na kierunku logopedia – przedmioty biologia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
   4. na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku – przedmioty matematyka albo fizyka oraz geografia albo chemia,
   • oraz do oceny predyspozycji kandydata.
 5. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
 6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
 7. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
 8. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.
 9. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
 10. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

Przeliczniki ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą

Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 (1) - 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji (do 2008 roku), Szwecji (do 2013 roku)
Ocena

na świadectwie
Skala literowa
Punktacja w UWM
5
MVG = pass with special distinction
200
4
G= Pass
174
3
VG = Pass with distriction
120
2 (1)
IG
0
 
 
2. Świadectwo dojrzałości wydane np. w Rosji od 2009 roku
Ocena

na świadectwie
Punktacja w UWM
5
100
4
74
3
50
2
0
 
 
3. Świadectwa dojrzałości wydane np. w Szwecji od 2013
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
A
200
B
180
C
150
D
120
E-
80
F
0
 
 
4. Egzamin EGE w Rosji
Punktacja EGE
Punktacja w UWM
80-100
200
60-79
130
30-59
60
poniżej 30
0
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane wydane np. w Wielkiej Brytanii (ocena z AS-Levels w Wielkiej Brytanii)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
A, A+, A*
100
A-
90
B+
80
B
70
B-
65
C+
60
C
55
C-
50
D+
45
D
40
D-
35
E
30
 
 

6. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane wydane np. w USA(ocena z High School Diploma); Wielkiej Brytanii (ocena z A-Levelsw Wielkiej Brytanii)

Skala literowa

Skala procentowa

Skala punktowa

Przelicznik

A+

97-100

powyżej 4

200

93-96 

 4.0 

190

A – 

90-92 

 3.7 

180

B + 

87-89 

 3.3 

170

83-86 

 3.0 

160

C + 

80-82 

 2.7

150

77-79 

 2.3 

140

73-76 

 2.0 

130

C – 

70-72 

 1.7 

120

D + 

67-69 

 1.3 

110

63-66 

 1.0 

105

D – 

60-62 

 0.7 

100

Mniej niż 60 

0.0 

0

 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r. 
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
A1
200
A2
188
B1
176
B2
164
B3
152
C1
140
C2
128
C3
116
D1
104
D2
92
D3
80
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
1
200
2
180
3
160
4
140
5
120
6
100
7
80
8
0
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 1, wydane np. w Austrii, Czechach, Słowacji
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
1
200
2
160
3
120
4
80
5
0
 
 
 1. Świadectwa dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech w skali 6-1 i egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy (skala 15-1)
Ocena na świadectwie
Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy
Punktacja w UWM
1
15-13
100
2
12-10
85
3
9-7
70
4
6-4
50
5
3-1
30
6
-
0
 
 
 
 
 
 1. Egzamin maturalny (Abiturprüfung) rozszerzony w Niemczech
Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom rozszerzony
Punktacja w UWM
15-13
200
12-10
170
9-7
140
6-4
100
3-1
60
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np.  na Ukrainie (Atestat)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
12
100
11
90
10
82
9
75
8
67
7
58
6
50
5
40
4
30
3
0
2
0
1
0
 
 
 1. Egzamin ZNO na Ukrainie
Punktacja ZNO
Punktacja w UWM
190-200
200
180-189
180
170-179
164
160-169
150
150-159
134
140-149
116
130-139
100
120-129
80
110-119
60
100 - 109
40
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np.  na Białorusi (Atestat)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
100
9
90
8
80
7
70
6
60
5
50
4
40
3
30
 
 
 1. Egzamin CT na Białorusi
Punktacja CT
Punktacja w UWM
90-100
200
80-89
180
70-79
160
60-69
140
50-59
120
40-49
100
30-39
80
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 10, wydane np. na Litwie
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
100
9
90
8
75
7
60
6
45
5
30
4 i poniżej
0
 
 
 1. Egzaminy Brandos Atestatas (BA) na Litwie
Punktacja BA
Punktacja w UWM
90-100
200
80-89
180
70-79
160
60-69
140
50-59
120
40-49
100
16-39
80
poniżej 16
0
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
20
200
19
188
18
174
17
160
16
148
15
134
14
120
13
108
12
92
11
80
10
66
 
 
 1. Świadectwa VWO i HAVO wydane w Holandii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
200
9
180
8
150
7
120
6
100
1-5
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane we Włoszech
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
200
9
180
8
150
7
120
6
100
1-5
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Hiszpanii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
200
9
180
8
150
7
120
6
100
5
80
1-4.99
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Norwegii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
6
200
5
170
4
140
3
110
2
80
1
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
18-20
200
16-17
180
14-15
1600
13
130
12
100
0-11,5
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii (Flandria)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
90-100
200
81-90
170
70-80
140
50-70
100
0-49
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły wydane w Nigerii National Diploma i Higher National Diploma
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
3.50 –4.00 Distinction
200
3.00 –3.49 Upper Credit
170
2.50 –2.99 Lower Credit
140
2.00 –2.49 Pass
100
1.00–1.99 Fail
0
 
 
 1. Senior School Certificate (NECO) oraz West African Senior School Certificate (WAEC).
Wynik na świadectwie
Punktacja w UWM
A1 75% -100% Excellent
200
B2 70% -74.9% Very good
180
B3 65% -69.9% Good
160
C4 60% -64.9% Credit
140
C5 55% -59.9% Credit
120
C6 50% -54.9% Credit
100
D74 0% -49.9%Pass
80
E8 35% -39.9% Pass
65
F9 0 –34.9%Fail
0

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, sztuki wizualne.

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

 

Studia II stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych).

Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie przebiega dwuetapowo i obejmuje w pierwszym etapie rozmowę kwalifikacyjną oraz na drugim etapie ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Do drugiego etapu tj. do rankingu ostatecznego wyniku studiów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie pierwszego etapu.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.

Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

 • przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
 • przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy dziekanatów.

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
 2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku. Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji na studiach II stopnia oraz niezbędne zaświadczenia dla kandydatów na studia II stopnia znajdują się w zakładce z dokumentami na stronie uczelni >>
 3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów uzyskanych za granicą) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
  1. na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biogospodarka rybacka, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia-sztuka kulinarna, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia albo matematyka),
  2. na kierunkach: filologia polska, sztuki wizualne – przedmioty: język polski i historia,
  3. na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
  4. na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, kryminologia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia i stosunki międzynarodowe, resocjalizacja z penitencjarystyką, socjologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
  5. na kierunku logopedia – przedmioty: biologia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
  6. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
  7. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
  8. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
  9. na kierunku lingwistyka w biznesie – przedmioty: język polski i język angielski,
  10. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: język polski i historia oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
 5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
 6. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
 7. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
 8. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
 9. Kandydaci obcokrajowcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego przez:
  1. ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
  5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim i udokumentują ten fakt.
 10. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 
 4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów.
 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 (rekrutacja śródroczna - luty 2024 r.)

 • Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024