Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że w dniach 31 stycznia 2024 r. i 1 lutego 2024 r. zgłaszać można kandydatów na Rektora UWM. Wymagane dokumenty należy złożyć w godz. 11.00-14.00 w pok. 110 w budynku Rektoratu UWM (ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn)

Uprawnienie do zgłoszenia kandydatów posiada:

 1. Rada Uczelni
  oraz
 2. co najmniej piętnastu członków Senatu UWM, przy czym każdy z członków Senatu może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.

 

Zgłoszenia powinny być składane w zamkniętych kopertach adresowanych do Uczelnianej Komisji Wyborczej z dopiskiem „Zgłoszenie Kandydata na Rektora UWM”.

Zgłoszenie powinno określać imię i nazwisko kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
  do kandydowania* wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 3 do Statutu UWM;
 2. kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. składają dodatkowo oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie/informację składa się
  na formularzu, którego wzór można otrzymać w pok. 110 w Rektoracie UWM. Oświadczenie należy złożyć w oddzielnej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne”
  lub „Informacja o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego”
  ;
 3.  listę wraz z podpisami określającą imiona i nazwiska członków Senatu popierających kandydata na stanowisko Rektora UWM**.

 

* Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt. 1 - 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) Rektorem UWM może być osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe (zgodnie z §17 ust. 1 Statutu UWM Rektorem może być osoba będąca samodzielnym nauczycielem akademickim);
7) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

** Dotyczy kandydatów zgłaszanych przez członków Senatu.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Dr hab. Marcin Dąbrowski