Sukcesywne świadczenie usług transportowych autokarami minimum 50 osób wraz z kierowcą na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Okres obowiązywania umowy :

od 04.04.2024 do 03.04.2025

Podmiot realizujący umowę: Transport-Usługi-Handel. Export-Import Paweł Wojtan, Lubień 31, 32-433 Lubień

Dane kontaktowe:


e-mail: pawoj.biuro@gmail.com

Paweł Wojtan, tel. +48 606 535 913

Zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem  e-mail na adres  : pawoj.biuro@gmail.com

 

Dodatkowe informacje

  1. Usługi transportowe świadczone będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie mailowego lub pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Wykonawcy o trasie, liczbie pasażerów, czasie (terminie) wykonania usługi, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w formie elektronicznej na adres poczty e-mail pawoj.biuro@gmail.com
  4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia, w formie elektronicznej, przyjęcia od Zamawiającego zlecenia realizacji usługi transportowej, w ciągu 5 godzin od otrzymania zlecenia.
  5. Zamawiający może zrezygnować ze świadczenia usługi, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy, co najmniej na 24 godziny przed terminem świadczenia usługi. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
  6. Terminem rozpoczęcia wykonywania usługi jest moment podstawienia autokaru w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Terminem zakończenia wykonywania usługi jest moment dojazdu autokaru do miejsca docelowego - wskazanego przez Zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną liczbę pojazdów wraz z kierowcą/kierowcami do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminie do 1 godziny przed wyznaczoną datą (godziną) wyjazdu.
  8. Początkowy i końcowy stan licznika kilometrów podstawionego środka transportu muszą każdorazowo być potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego usługę. Zamawiający ma prawo zażądać do wglądu kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tarczy tachografu pojazdu z każdego wykonanego zlecenia.
  9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu numer telefonu komórkowego do kierowcy wykonującego dane zadanie przewozowe na minimum 1 dzień (24 h) przed realizacją zamówienia.

UWAGA

1. Przy realizacji zamówienia nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienia są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane e-mailem.

2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 87/2024/TP/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.