Sukcesywne świadczenie usług transportowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Okres obowiązywania umowy od 28.04.2023 do 27.04.2025
Podmiot realizujący umowę: DELUX Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof - Spółka Jawna, 11-200 Bartoszyce, ul. Andrzeja Witolda 61
Dane kontaktowe:
e-mail: delux@delux.com.pl
tel. 897628090 Andrzej Deluga

Dodatkowe informacje

  1. Usługi transportowe świadczone będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie mailowego lub pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Wykonawcy o trasie, liczbie pasażerów, czasie (terminie) wykonania usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w formie elektronicznej na adres poczty e-mail delux@delux.com.pl
  4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia, w formie elektronicznej, przyjęcia od Zamawiającego zlecenia realizacji usługi transportowej, w ciągu 12 godzin od otrzymania zlecenia.
  5. W razie zaistnienia pilnej potrzeby wykonania usługi Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu, o którym mowa w ust. 2.
  6. Zamawiający może zrezygnować ze świadczenia usługi, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy, co najmniej na 24 godziny przed terminem świadczenia usługi. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
  7. Terminem rozpoczęcia wykonywania usługi jest moment podstawienia autokaru w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Terminem zakończenia wykonywania usługi jest moment dojazdu autokaru do miejsca docelowego - wskazanego przez Zamawiającego.
  8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną liczbę pojazdów wraz z kierowcą/kierowcami do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminie do 1 godziny przed wyznaczoną datą (godziną) wyjazdu.
  9. Początkowy i końcowy stan licznika kilometrów podstawionego środka transportu muszą każdorazowo być potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego usługę. Zamawiający ma prawo zażądać do wglądu kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tarczy tachografu pojazdu z każdego wykonanego zlecenia.
  10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu numer telefonu komórkowego do kierowcy wykonującego dane zadanie przewozowe na minimum 1 dzień (24 h) przed realizacją zamówienia.

UWAGA

1. Przy realizacji zamówienia nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienia są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane e-mailem.

2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 142/2023/TP/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.