28 Marca 2023

Aktualności


Prof. Mariusz Rutkowski, językoznawca i dziekan Wydziału Humanistycznego, został członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego, która działa przy Polskiej Akademii Nauk.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Języka Polskiego VIII kadencji (2023-2026) prof. dr hab. Marek Konarzewski wręczył nominacje nowo powołanym członkom. W składzie 30-osobowej Rady jest również przedstawiciel UWM, dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Mariusz Rutkowski. Nasz reprezentant został ponadto wybrany do prezydium RJP. Przewodniczącą Rady po raz drugi została dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada Języka Polskiego to gremium, w którym, poza wybranymi językoznawcami, zasiadają też osoby ze świata kultury, sztuki i udzielające się w przestrzeni językowo-komunikacyjnej.

Rada jest powołanym na mocy ustawy organem opiniodawczym, zajmującym się kwestiami statusu języka polskiego jako języka urzędowego w Polsce, a także regulacjami i zwyczajami związanymi z jego używaniem w przestrzeni publicznej. Gremium współpracuje z różnymi instytucjami państwowymi  (m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcją Handlową oraz z Sejmem RP), głównie w zakresie wydawania opinii i ekspertyz związanych z używaniem języka polskiego. Zajmuje się także sankcjonowaniem zasad ortograficznych i opiniowaniem kwestii związanych z nadawaniem i zmianami imion i nazwisk. Rada jest ponadto ustawowo zobligowana do przedstawiania co dwa lata sprawozdań o stanie języka polskiego, które są prezentowane na posiedzeniu Sejmu.

Prof. Mariusz Rutkowski jest specjalistą z zakresu onomastyki i współczesnego dyskursu publicznego. Zajmuje się głównie teorią i funkcjonowaniem nazw własnych. W Radzie Języka Polskiego zasiada od 2019 roku. W ostatnich dwóch latach pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego. Był też członkiem Zespołu ds. Reformy Ortografii, a także Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej. Prof. Rutkowski jest pierwszym przedstawicielem olsztyńskiego środowiska językoznawczego w RJP.

Źródło: Wydział Humanistyczny UWM, red.

Fot. Archiwum prywatne

Rodzaj artykułu