20 Października 2023

Aktualności


W czwartek 12 października odbyła się oficjalna prezentacja kolejnego wspólnego projektu Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Projekt „Globalne odpowiedzialne przywództwo UE: zmiana klimatu, ochrona środowiska i pomoc humanitarna” (EU_LEAD) będzie realizowany w module Erasmus+ Jean Monnet przy wsparciu finansowym Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. oświaty i kultury. Potrwa do 11 października 2026 roku. Jego inauguracja, w której wzięło udział ponad dziewięćdziesiąt osób, została zorganizowana m.in. przez zespół EU_LEAD Politechniki Lwowskiej przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który reprezentowali prof. dr hab. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni oraz dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM z Instytutu Nauk Politycznych UWM.  

Prelegenci omawiali wiele aktualnych kwestii, w tym m.in.: znaczenie realizacji projektów Jean Monnet dla postępu integracji europejskiej Ukrainy i kształtowania europejskiej tożsamości ukraińskiej młodzieży; możliwe sposoby synergii projektów Erasmus + oraz wzmacnianie ich interdyscyplinarności i transnarodowości. Uczestnicy zaś mieli okazję zapoznać się z doświadczeniem i specyfiką realizacji projektów Jean Monnet na ukraińskich uczelniach, a także wskazali perspektywy dalszej współpracy.

Celem projektu jest dostarczenie studentom kompleksowej wiedzy na temat UE jako globalnego odpowiedzialnego lidera poprzez pryzmat trzech kluczowych wymiarów jej działalności międzynarodowej: zapobieganie zmianom klimatycznym; ochrona środowiska; pomoc humanitarna i ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

Jego kluczowym elementem jest opracowanie i prowadzenie interdyscyplinarnego modułu szkoleniowego pt. „Odpowiedzialne przywództwo UE na świecie: zmiany klimatu, ochrona środowiska i pomoc humanitarna” dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe w Politechnice Lwowskiej.

Jak informuje prof. Teresa Astramowicz-Leyk, projekt będzie realizował nie tylko cele dydaktyczne, ale także naukowe, w tym organizację polsko-ukraińskiego forum, szczytów, pisanie artykułów, udział w konferencjach itp. Planowane są też wydarzenia, które nie tylko ułatwią zbliżenie Ukrainy do UE, ale także wzmocnią komunikację między studentami, nauczycielami, naukowcami, urzędnikami państwowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy. W trakcie trwania projektu międzynarodowy zespół będzie współpracował przy wielu działaniach, takich jak m.in.: Szczyt Młodzieży Europejskich Ambasadorów Młodzieży czy międzynarodowe wydarzenie online „Młodzieżowe Forum Klimatyczne”, organizowane na wzór młodzieżowych sejmików klimatycznych, których pomysłodawczynią jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM.

EU_LEAD

 

Współpraca między Politechniką Lwowską a UWM trwa oficjalnie od 2015 roku. W tym czasie zorganizowano osiem polsko-ukraińskich forów naukowych poświęconych tematyce Unii Europejskiej i stosunkom polsko-ukraińskim. Uczestniczyło w nich ponad tysiąc badaczy z obu krajów. Zrealizowano także grant Wyszehradzki, w którym badano kwestie mniejszości polskiej w Ukrainie i mniejszości ukraińskiej w Polsce, oraz jeszcze jeden inny.

Polsko-ukraiński zespół naukowy, którym kierują prof.  Teresa Astramowicz-Leyk i prof. Jarina Turczyn, wydał kilkanaście wspólnych monografii i wiele artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach z baz SCOPUS i WoS. Odbyło się ok. 40 staży naukowych wykładowców i doktorantów, w tym około 30 na UWM. Prof. Teresa Astramowicz-Leyk wraz z wykładowcami z Politechniki Lwowskiej wydaje również czasopismo „Copernicus Political and Legal Studies”.

Polsko-ukraińska współpraca ma wymiar nie tylko naukowy. Zespół nie zapomina również o studentach i doktorantach. Przykładem tego jest program Podwójnych Dyplomów. Dzięki niemu żacy z Politechniki Lwowskiej studiują przez kilka semestrów na UWM i później mogą pochwalić się dyplomami obu uniwersytetów. Podczas pobytu w Polsce mają oni m.in. możliwość odbycia praktyk w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego.

Partnerstwo uniwersytetów pozwala na wymianę wykładowców między Polską a Ukrainą. Dzięki Erasmus+, a konkretnie programowi Visiting Professor. Prof. Teresa Astramowicz-Leyk była pierwszym w historii profesorem wizytującym na Politechnice Lwowskiej (2019), a prof. Jarina Turczyn wizytuje na UWM.

red., tal

Rodzaj artykułu