Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na miarę swoich możliwości zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby swoich pracowników. W tym właśnie celu prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), w ramach którego przeznacza środki na:

 • finansowanie działalności socjalnej,
 • dofinansowanie obiektów socjalnych.

 

Funkcjonowanie ZFŚS oraz warunki przyznawania dofinansowań określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Działalność socjalna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obejmuje:

 • różne formy wypoczynku,
 • działalność kulturalno-oświatową,
 • działalność sportowo-rekreacyjną,
 • pomoc materialną udzielaną w formie zapomóg,
 • zwrotne pożyczki przeznaczone na cele mieszkaniowe.

 

Jeśli zatem:

 • znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • potrzebujesz wsparcia finansowego na swój planowany urlop,
 • chcesz wysłać dzieci na obóz czy półkolonie,
 • potrzebujesz pożyczki na remont mieszkania,
 • Twój organizm wymaga rehabilitacji,
 • uprawiasz sport, korzystasz z siłowni czy basenu,

UWM wesprze Cię poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Z funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać

 • pracownicy Uniwersytetu, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, wymiar i okres zatrudnienia (w tym na przykład pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym lub na urlopach związanych z rodzicielstwem),
 • byli pracownicy Uczelni,
 • osoby dodatkowo objęte opieką Funduszu,
 • dzieci nieżyjących osób uprawnionych, otrzymujące po nich rentę rodzinną.

 

Ponadto ze świadczeń i usług finansowanych z ZFŚS, nie dłużej jednak niż do chwili utraty uprawnień przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 Regulaminu ZFŚS, mogą korzystać także członkowie rodzin tych osób:

 • współmałżonkowie,
 • pozostające na utrzymaniu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe dzieci:
  • własne,
  • przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądowego),
  • współmałżonka.

 

Wsparcie udzielane przez fundusz jest zróżnicowane i zależy przede wszystkim od zbadania Twojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (to nakazuje nam Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późn. zm.). Dlatego każda sprawa wymaga osobnego rozpatrzenia.

Podstawą jakichkolwiek działań jest złożony przez ciebie wniosek.

Wnioski dotyczące spraw socjalnych składasz w Sekcji Spraw Socjalnych

ul. Romana Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn

tel. +48 89 523-36-00

 

Najczęściej zadawane pytania

Przychody i ewentualne dochody udokumentujesz, składając zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, okazując roczne zeznanie podatkowe (PIT) lub wydruk złożonego drogą elektroniczną rocznego zeznania podatkowego (PIT) wraz z urzędowym potwierdzeniem jego odbioru (UPO) wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wspomniane dokumenty są potrzebne tylko do wglądu. Nie zachowujemy ich.

Uwaga! Wymóg ten dotyczy również pełnoletnich dzieci wnioskodawcy, jeżeli pozostają one we wspólnym gospodarstwie domowym.

Tak. Składając wniosek o kulturę, sport i rekreację, musisz dostarczyć oryginały dokumentów (faktury, paragony, bilety, elektroniczne bilety).

Jeśli w minionym roku rozliczeniowym nie uzyskałeś(-aś) przychodu, od którego odprowadzałeś(-aś) podatek dochodowy, Twój przychód oblicza się na podstawie przychodów lub ewidencjonowanych dochodów osób, z którymi w poprzednim roku pozostawałeś(-aś) we wspólnym gospodarstwie domowym, lub na podstawie oświadczenia o wysokości środków, które otrzymywałeś(-aś) na swoje utrzymanie, gdy zamieszkiwałeś(-aś) oddzielnie.

Możesz stracić prawo do korzystania z Funduszu – do końca następnego roku kalendarzowego – lub też będziesz musiał zwrócić przyznane świadczenie, jeśli w danym roku kalendarzowym:

 • złożyłeś(-aś) nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodów, na podstawie którego zostało przyznane świadczenie;
 • po złożeniu wniosku o świadczenie dokonałeś(-aś) w Urzędzie Skarbowym korekty rocznego zeznania podatkowego i nie poinformowałeś o tym jednostki właściwej ds. socjalnych (dotyczy to także zeznań rocznych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym);
 • złożyłeś(-aś) nieprawdziwe oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • dołączyłeś(-aś) do wniosku dokumenty poświadczające nieprawdę;
 • wykorzystałeś(-aś) przyznane świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem;
 • dokonałeś(-aś) przeniesienia przyznanego świadczenia na osoby nieuprawnione.

 

 

Wnioski i dokumenty

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydatkowaniem środków z ZFŚS

 • Wniosek o objęcie opieką ZFŚS w UWM

 • Baza dokumentów spraw socjalnych w Biuletynie Informacji Publicznej