1. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej jako IRK) dostępny pod adresem https://irk.uwm.edu.pl należy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP: 739-30-33-097, REGON: 510884205.
 2. Kandydatka/Kandydat na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zakłada konto w IRK tylko jeden raz, bez względu na liczbę kierunków, na które Kandydatka/Kandydat zamierza dokonać rejestracji.
 3. Dla prawidłowego założenia konta Kandydatki/Kandydata niezbędne jest wpisanie wszystkich wymaganych danych i informacji oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól (rubryk). Rejestracja na poszczególne kierunki może wymagać podania dodatkowych danych (informacji).
 4. Po założeniu konta Kandydatka/Kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się wskazaną po utworzeniu konta nazwą użytkownika i ustanowionym hasłem.
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Kandydatkę/Kandydata loginu i hasła osobom trzecim i uzyskanie dostępu do konta w IRK przez osobę inną niż Kandydatka/Kandydat (osoba nieuprawniona). Każda zmiana danych na indywidualnym koncie Kandydatki/Kandydata dokonana przez osobę nieuprawnioną jest traktowana jako zmiana dokonana przez Kandydatkę/Kandydata i na jego rzecz.
 6. Ze względów bezpieczeństwa trzykrotne wpisanie błędnych danych do logowania powoduje zablokowanie indywidualnego konta Kandydatki/Kandydata. Hasło do logowania w IRK (zapomniane lub zgubione) Kandydatka/Kandydat może odzyskać samodzielnie poprzez opcję „odzyskiwanie hasła”. Ustanowienie nowego hasła wymaga podania informacji wymaganych przez system.
 7. Wypełnienie (wpisanie) przez Kandydatkę/Kandydata wszystkich wymaganych danych (informacji) oraz wniesienie i zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem uczestniczenia w rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Błędne podanie wymaganych informacji, za które odpowiedzialny jest Kandydatka/Kandydat, obciąża Kandydatkę/Kandydat i może być przyczyną dokonania niewłaściwej kwalifikacji lub odmowy przyjęcia na studia.
 8. Korekta błędnie podanych przez Kandydatkę/Kandydat informacji na indywidualnym koncie, za których edycję odpowiedzialna/y jest Kandydatka/Kandydat, możliwa jest do terminu zakończenia rejestracji na wybrany kierunek studiów.
 9. Zasady rekrutacji, w tym przedmioty kwalifikacyjne, sposób obliczania punktów, zasady przeprowadzania egzaminów itp. określa Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie właściwa w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na dany rok akademicki.
 10. Po założeniu konta i wykonaniu wszystkich wymaganych czynności związanych z rejestracją Kandydatka/Kandydat wybiera kierunek studiów dostępny w aktualnej turze rekrutacji. Dokonanie zapisu na kierunek powoduje naliczenie należności – opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek.
 11. Opłata rekrutacyjna musi być wpłacona na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK. Następnie Kandydatka/Kandydat zobowiązana/y jest dokonać wpłaty opłaty rekrutacyjnej poprzez system płatności online lub przez przelew bankowy w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 12. Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest uzależniona od kierunku, na który następuje rejestracja.
 13. Opłata rekrutacyjna na kierunki studiów, na których nie przeprowadza się oceny predyspozycji wynosi 85zł. W przypadku kierunków, na których postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian predyspozycji np. uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, sztuki wizualne – opłata wynosi 150 zł
 14. Kandydatka/Kandydat dokonująca/y rejestracji na wiele kierunków studiów wnosi odrębne opłaty na każdy z nich. Łączna wysokość opłaty rekrutacyjnej stanowi sumę opłat, które Kandydatka/Kandydat zobowiązana/y jest wnieść z uwagi na dokonanie rejestracji na wybrane kierunki studiów.
 15. Brak dokonania opłaty, jak i brak rejestracji na dany kierunek, uniemożliwia uczestnictwo Kandydatki/Kandydata w rekrutacji.
 16. Kandydatka/Kandydat dokonuje wpłaty w polskich złotych (PLN). W przypadku płatności w innej walucie zostanie ona automatycznie przeliczona na walutę polską.
 17. Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na osobistym koncie rejestracyjnym Kandydatki/Kandydata pojawi się potwierdzenie dokonania wpłaty – status „Opłacony”.
 18. Kandydatka/Kandydat ma obowiązek sprawdzenia prawidłowość wniesienia opłaty i ustawienia priorytetów przypisania opłaty rekrutacyjnej do wybranego/wybranych kierunku studiów. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości mniejszej niż liczba dokonanych rejestracji na studia opłata rekrutacyjna będzie zaliczana w kolejności dokonanej rejestracji, chyba że Kandydatka/Kandydat samodzielnie, w terminie rejestracji wskaże, aby opłata była przypisana w inny sposób.
 19. Wypisanie z kierunku studiów i „uwolnienie opłaty” możliwe jest do terminu zakończenia rejestracji podanego w harmonogramie rekrutacji.
 20. Opłaty rekrutacyjne wniesione przez Kandydatkę/Kandydata nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem:
 • nieuruchomienia kierunku studiów spowodowanego niewystarczającą liczbą kandydatów, lub
 • wystąpienia nadpłaty na koncie Kandydatki/Kandydata, tj. dokonania rejestracji na mniejszą liczbę kierunków niż wynika to z wysokości dokonanej wpłaty, lub
 • gdy Kandydatka/Kandydat nie został/a wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje wyłącznie na wniosek Kandydatki/Kandydata podpisany własnoręcznie, przesłany pocztą tradycyjną na adres Biura ds. Studenckich UWM w Olsztynie albo wniesiony za pośrednictwem ePUAP/Elektronicznej Skrzynki Podawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie albo poprzez wysłanie skanu wniosku w wiadomości z indywidualnego konta w systemie IRK z tytułem „Zwrot opłaty rekrutacyjnej”.  Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Kandydatkę/Kandydata, w tym numer identyfikacyjny Kandydatki/Kandydata – IRK ID, numer konta do przelewu zwrotu opłaty oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku wskazanego do zwrotu. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://uwm.edu.pl/kandydaci/oplata-rekrutacyjna
 2. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej powinien zostać złożony przez Kandydatkę/Kandydata najpóźniej do dnia 30 października - w przypadku rekrutacji letniej, bądź do 30 marca w przypadku rekrutacji śródrocznej.
 3. Zwrot opłaty rekrutacyjnej nie przysługuje w przypadku:
 • niezakwalifikowania do przyjęcia na studia,
 • braku dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie studiów w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji - po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia,
 • rezygnacji ze studiów po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia.
 1. Reklamacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej można przesyłać:
 • w formie pisemnej na adres: Biuro ds. Studenckich UWM, ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 05, 10-719 Olsztyn,
 • za pośrednictwem ePUAP/Elektronicznej Skrzynki Podawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • w formie elektronicznej poprzez wiadomość przesłaną po zalogowaniu do systemu IRK,
 • w formie elektronicznej poprzez wiadomość przesłaną na adres rekrutacja@uwm.edu.pl.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.