Jak zapewne Państwo pamiętają, w roku 2023 miały miejsce podwyżki wynagrodzeń pracowników naszego Uniwersytetu. Środki na ten cel pochodziły z dodatkowej subwencji przyznanej przez ówczesne Ministerstwo Edukacji i Nauki, uzupełnionej środkami własnymi Uniwersytetu.           

Sposób rozdysponowania tych środków określiło porozumienie zawarte pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających
w naszej Uczelni. Paragraf 4 ust. 3 tego porozumienia przewidywał, że „w przypadku, gdy po podziale środków na podwyżki (…) zostaną wolne środki, strony podejmą negocjacje celem ustalenia zasad ich dalszego podziału”.

Obecnie w ramach finansowego zamykania roku 2023 ustaliliśmy, że z puli środków na podwyżki pozostało 958 092,25 zł. W wyniku negocjacji przeprowadzonych ze wszystkimi działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi ustaliliśmy, że środki te zostaną podzielone pomiędzy pracowników w formie jednorazowego dodatku w równe wysokości. Kwota tego dodatku wynosi 278 zł brutto na pracownika i zostanie wypłacona w najbliższych dniach.

Środki z ubiegłorocznych podwyżek zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w roku 2024. Zasady tych podwyżek zostaną ustalone w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi.

 

 

 

                    Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM