Na podstawie § 2 ust. 5 Zarządzenia Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informuję że wnioski, których wzór określono w § 2 ust. 3 załącznika do cytowanego Zarządzenia, należy składać do dnia 15 marca 2023 roku w Kancelarii Głównej znajdującej się przy ul. M. Oczapowskiego 2 w Olsztynie (budynek Rektoratu), w zapieczętowanej kopercie, opisanej jako „wniosek o przyznawanie nagrody Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie".

Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi w terminie do 15 maja 2023 roku przez publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM