DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                               
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • doświadczenie zawodowe w pracy naukowo-badawczej min. 6 lat,
 • w całym dorobku co najmniej 200 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 100 pkt. MNiSW w czasopismach IF,
 • co najmniej 100 pkt. MNiSW jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny,
 • znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • umiejętność pracy w zespole i ze studentami.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. tabela wymagań i analiza bibliometryczna,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 13. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 4 listopada 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 1 grudnia 2023 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 5 264 – 5 300 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).


 

                                                   

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM