DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                   
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Ginekologii i Położnictwa

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • stopień doktora z udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu ginekologii i położnictwa,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo-zawodowych,
 • plany naukowe dotyczące badań w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • w całym dorobku co najmniej 200 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 100 pkt. MNiSW jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 7. tabela osiągnięć i analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 stycznia 2024 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 5264 – 5300 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

 

                                                                         Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM