DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • stopień doktora z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii, biotechnologii  lub nauk pokrewnych
 • znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
 • preferowana znajomość metod eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności materii skondensowanej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Dokumentacja konkursowa:

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Życiorys naukowy
 • Kwestionariusz osobowy
 • Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora, lub przewidziana data obrony pracy wraz z potwierdzeniem o wysłaniu pracy do recenzji
 • Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie: 5264 PLN
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2024 r.

Tytuł wiadomości: adiunkt - Katedra Fizyki i Biofizyki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Pytania prosimy kierować na adres wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub danuta.kruk@uwm.edu.pl.

D Z I E K A N

Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz