DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                   
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny lub magistra w dyscyplinie nauk biologicznych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej i analizy genów i białek
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej (histologia/fizjologia)
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach: autor co najmniej 2 publikacjach naukowych,
 • co najmniej 30 pkt. za publikacje w czasopismach z list ministerialnych posiadających IF za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • co najmniej 100 pkt. za publikacje w czasopismach z list ministerialnych
 • co najmniej 70 pkt. za publikacje w czasopismach z list ministerialnych posiadających IF
 • predyspozycje do pracy w zespole, kultura osobista


Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 16 września 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 września 2023 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta  badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3605 - 3655 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM