DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów

Kryteria kwalifikacyjne:

  • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  • znajomość problematyki działalności badawczo-dydaktycznej realizowanej w Katedrze Polityki Gospodarczej
  • znajomość języków obcych - preferowany język angielski.

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy [ link ],

4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/statut-uwm ],

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],

8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu    artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 742),

9.  oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],

10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

Informacje:    

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 27.12.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM.