DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
                                                                         UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
                                                                                             OGŁASZA KONKURS
                                                                 na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
                                                                                        w Katedrze Mechatroniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 742 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
•    posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika lub kierunkach  pokrewnych;
•    posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
•    wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz w stopniu komunikatywnym w języku angielskim umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
•    posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
•    dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej lub/i automatyki, elektroniki, elektrotechniki;
•    umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w  naukach inżynieryjno - technicznych;
•    doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
•    podanie kierowane do Prorektora UWM w Olsztynie;
•    życiorys;
•    kwestionariusz osobowy;
•    dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora;
•    deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
•    pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
•    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta  badawczo-dydaktycznego;
•    pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę);
•    zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
Ponadto:
•    UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
•    Wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska asystenta: 4 400 zł. brutto
•    Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
•    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r. poz. 742 ze zm.).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem  16.02.2024 r.
                                                                                                                                                                          D Z I E K A N
                                                                                                                                                        prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński