DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera z zakresu fizyki (preferowane), chemii, nanotechnologii, biotechnologii  lub nauk pokrewnych
 • znajomość języka angielskiego oraz znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Dokumentacja konkursowa:

 • Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Życiorys naukowy
 • Kwestionariusz osobowy
 • Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 •  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie: 4242 PLN
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 17.02.2024 r.

Tytuł wiadomości: asystent - Katedra Fizyki i Biofizyki

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Pytania prosimy kierować na adres wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub danuta.kruk@uwm.edu.pl

 

D Z I E K A N

Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz