Przetarg odbędzie się dnia 07.12.2023 r.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ogłoszenie do pobrania

 

Nr

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

/m2/

Obręb     m. Olsztyn

Lokalizacja szczegółowa

Przeznaczenie

w MPZP

Cena wywoławcza

netto /PLN/

Wadium 

/PLN/

Postąpienie

/PLN/

 1.  

135

OL1O/00035798/7

1857

20

Olsztyn

ul. Stefana Okrzei 1A 

Brak MPZP

3 000 000,00

150000,00

60 000,00

 1.  

9 i 12/8

OL1O/00035151/0

4692

97

Olsztyn

ul. Pana Tadeusza 4A

US3 – tereny sportu i rekreacji

1 600 000,00

80000,00

32 000,00

 1.  

536/5

536/4

OL1O/00056648/4

OL1O/00054710/6

1549

1060

 

Butryny

Butryny 18A

Gm. Purda

Lokal mieszkalny nr 18A/8 o pow. użytk. 35,95 m2 wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 45/1000 w prawie współwłasności gruntu dz. nr 536/5, a także pomieszczenie gospodarcze o pow. 17,76 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 67/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 536/4

125 000,00

6250,00

2 500,00

 1.  

201/11

OL1O/00035925/7

OL1O/00183766/6

udział do 1/4

w działce 201/12

20530

Jaroty

Obr. Jaroty

Gm. Stawiguda

ul. Bartąska

MW.01-ter. zabud. mieszkaniowej wielorodzinnej

8 845 000,00

442250,00

176 900,00

 1.  

201/14

OL1O/00195688/2

OL1O/00183766/6

udział do 1/4

w działce 201/12

22936

Jaroty

Obr. Jaroty

Gm. Stawiguda

ul. Bartąska

UH.01-ter. zabud. usługowej i handlowej

10 330 000,00

516500,00

206 600,00

 

* W przypadku nieruchomości zabudowanej oznaczonej w wykazie nr 1, 2, 3 podano cenę wywoławczą całej nieruchomości (grunt wraz z budynkami).

W przypadku pozycji nr 1 powyższego wykazu zbywane jest prawo własności nieruchomości.

W przypadku pozycji nr 2 powyższego wykazu zbywane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność zabudowań.

W przypadku pozycji nr 3 powyższego wykazu zbywany jest udział w prawie współwłasności dz. nr 536/5, a także udział w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 536/4 oraz własność zabudowań.

Działka nr 201/11, 201/12 i 201/14 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2023 r. o godz. 13.00 w budynku Rektoratu przy ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7 w Olsztynie.

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej w PLN na każdą nieruchomość oddzielnie, przelewem na rachunek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – PeKaO SA 48 1240 6292 1111 0011 0269 7190 w terminie do 04.12.2023 r. W tytule wpłaty należy wskazać nieruchomość, będącą przedmiotem zainteresowania /numer działki ewidencyjnej zgodnie z wykazem określającym przedmiot przetargu/.
 2. Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Uniwersytetu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny transakcyjnej nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacane wadium zwraca się niezwłocznie przelewem na konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie zawarcia umowy podanym przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstąpi od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 3. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.
 4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wygrania przetargu wymaga zgody Uniwersytetu.
 5. W przypadku nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 1, 2, 4, 5 przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 6. Ze szczegółowymi informacjami na temat przetargu można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 4, pok. nr 111, 102, 110 pod tel. (089) 523-41-75, (089) 523-45-28 lub na stronie internetowej pod adresem www.uwm.edu.pl/ogłoszenia i komunikaty
 7. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/ogłoszenia i komunikatywww.bip.uwm.edu.pl.