24 Maja 2023

Aktualności


Do 31 maja koła naukowe działające na UWM mogą starać się o dofinansowanie projektów badawczych, artystycznych, konstrukcyjnych i edukacyjnych w V edycji konkursu na Studencki Grant Rektora. Jest o co walczyć, bo - jak przyznają laureaci poprzednich edycji - grant daje możliwości nie tylko prowadzenia badań, ale często otwiera też drzwi do kolejnych konkursów.

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kwalifikacja projektów odbywać się będzie w następujących dziedzinach: 1. nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i dziedzina sztuki; 2. nauk rolniczych, ścisłych i przyrodniczych; 3. nauk inżynieryjno-technicznych; 4. nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Został jeszcze tydzień do końca terminu składania wniosków o przyznanie dotacji w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Edycja V, więc serdecznie zapraszamy koła naukowe do składania projektów i wzięcia udziału w konkursie - mówi Marta Gerlich, specjalistka z Biura ds. Studenckich. I dodaje: - Podstawą jest złożenie do 31 maja 2023 r. w Biurze ds. Studenckich (pokój 1C w godz. 7-15) poprawnie wypełnionego, kompletnego wniosku wraz z dołączonym kosztorysem. Wzór wniosku oraz kosztorysu znajdują się na stronie internetowej. Należy zwrócić uwagę, aby były uzupełnione wszystkie podpisy uczestników, realizatora projektu, przewodniczącego i opiekuna koła naukowego oraz powinna być uzyskana akceptacja dziekana wydziału. W  przypadku wniosków przewidujących realizację projektu trwającego dłużej niż rok, kosztorys wydatków dołączony do wniosku musi zostać podzielony na części roczne. Kompletny wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów z danej dziedziny nauki bądź sztuki, powołanych przez Rektora, a ogłoszenie wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania nastąpi 31 października 2023 r.

W 2022 w IV edycji o Studencki Grant Rektora UWM aplikowało 28 kół naukowych z 11 wydziałów. Jednym z projektów zakwalifikowanych do realizacji, był projekt Międzywydziałowego Koła Naukowego Biochemii Medycznej z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

- Nasz projekt dotyczył badań nad wpływem witaminy D na organizm ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem roli genu receptora kalcytoniny, kalcytoniny, parathormonu i kalcytriolu, które biorą udział w szlaku metabolicznym przemian tej witaminy. Badania były przeprowadzone na grupie pacjentów ortopedycznych, a szczególnie tych, u których występują obluzowania endoprotezy – mówi "Wiadomościom Uniwersyteckim" Dominika Rozmus, doktorantka na Wydziale Biologii i Biotechnologii i główny wykonawca grantu. – Projekt zakończyliśmy w kwietniu. Dzięki Grantowi Rektora zwiększyła się liczba członków naszego koła naukowego. Jak zaczynaliśmy, oprócz mnie, zaangażowane były cztery osoby. Teraz na spotkanie koła przychodzi 18 osób. Z roku na rok zauważamy zwiększone zainteresowanie naszymi badaniami, co jest w dużej mierze związane z ich praktycznym wykorzystaniem, pracy na materiale ludzkim oraz zaangażowaniem w temat nutrigenomiki. Zagadnienie to zyskało duże zainteresowanie wśród studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Lekarskiego. Dzięki środkom z grantu na zakup odczynników studenci mogli poznać różne metody biologii molekularnej, m.in. izolację DNA, genotypowanie, oznaczanie związków biologicznych metodą ELISA. Badania, które są realizujemy, są dosyć kosztowne, dlatego dofinansowanie uzyskane w ramach Grantu Rektora wsparło nasze możliwości i zwiększyło jakość naukową prowadzonych projektów. Grant pomógł nam rozwinąć koło naukowe, które teraz zostało uhonorowane grantem ministra w wysokości 70 tys. zł. Studencki Grant Rektora pomógł nam to dofinansowanie zdobyć, ponieważ mogliśmy go wskazać w naszym doświadczeniu konkursowym. Z naszymi wynikami badań na pacjentach ortopedycznych dostaliśmy się też na konferencję międzynarodową w Szczecinie, która odbędzie się w czerwcu.

 

Dominika Rozmus, fot. archiwum prywatne.
Dominika Rozmus, fot. archiwum prywatne. 

 

Do projektów realizowanych w 2022 r. zakwalifikował się również pomysł Koła Naukowego Entomologów "Pasikonik" z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM, które realizowało temat: Hodowla drewnojadów (zophobas morio) i ich wielokierunkowe wykorzystanie zgodnie z zasadami biogospodarki w myśl strategii UE "European Green Deal". 

- Skupiliśmy się na wielokierunkowym wykorzystaniu drewnojada. Chodziło o to, żeby uzyskać z niego jak najwięcej i w jakim największym wymiarze go przetworzyć, żeby to było zgodne z wprowadzanym Europejskim Zielonym Łademuważa Bartłomiej Porzuc, doktorant i kierownik projektu. I dodaje: – Wykorzystaliśmy drewnojada w celu wydobycia z niego etanolu. Z przemiału, który powstał po tym, jak drewnojad żerował na drzewie topoli i sosny, utworzyliśmy pofermenty, które dalej były stosowane w celach nawozowych.

- W owadach widzimy olbrzymi potencjał. Od kilku lat jest trend do wprowadzania owadów w takie aspekty, jak np. żywność. Chcieliśmy wpisać się w ideę biogospodarki i obiegu zamkniętego przez pokazanie, że uzyskane z hodowli owadów elementy, możemy ocenić pod względem paszowym, ale też dalej wykorzystać – mówi dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM, opiekunka Koła Naukowego „Pasikonik”. I dodaje: - Głównym założeniem obiegu zamkniętego jest to, żeby wszystkie zasoby biologiczne były wykorzystane i żeby nic się nie marnowało. Cześć gatunków owadów została wpisana na listę zwierząt hodowlanych, czyli możemy je hodować jak kurczaki czy trzodę chlewną. Hodowla owadów wymaga znacznie mniejszego zużycia zasobów i wydziela znacznie mniej gazów cieplarnianych niż hodowla zwierząt gospodarskich.

- Warto starać się o Studencki Grant Rektora. Koło Naukowe „Pasikonik” jest bardzo aktywne. Taki grant jest dobrą okazją, żeby popracować razem. Nie da się takiego projektu zrobić samemu, ważna jest praca zespołowa – mówi Bartłomiej Porzuc.

- Nasi studenci dzięki środkom z tego grantu mogli pojechać na konferencję naukową, żeby przedstawić wyniki badań. Dwoje studentów było dzięki temu na konferencji zagranicznej w Bośni i Hercegowinie – dodaje dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM. 

Agnieszka Kosewska i Bartłomiej Porzuc, fot. AW
dr hab. Agnieszka Kosewska i Bartomiej Porzuc, fot. AW

 

Do wzięcia udziału w V edycji Studenckiego Grantu Rektora zachęcał również w rozmowie z Piotrem Szauerem z Radia UWM FM prorektor ds. studenckich UWM w Olsztynie prof. Sławomir Przybyliński. Rozmowę można odsłuchać na stronie internetowej. 

 Anna Wysocka

Studencki Grant Rektora

 

Rodzaj artykułu