Studencki grant rektora

Regulamin - V edycja

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zwanego dalej Uniwersytetem.
 2. Wnioskodawca oraz uczestnicy projektu nie mogą być związani stosunkiem pracy z Uniwersytetem, jednakże w pracach nad realizowanym projektem może uczestniczyć opiekun koła naukowego widniejący w Uczelnianym Rejestrze Kół Naukowych.
 3. Opiekun koła uczestniczący w realizacji przyznanego grantu nie może wykorzystać wyników badań w swojej samodzielnej pracy naukowej. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane wyłącznie we współpracy z uczestnikami projektu wskazanymi we wniosku, za ich zgodą, potwierdzoną odpowiednim oświadczeniem.
 4. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów obejmujących następujące dziedziny:
  1. dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk teologicznych, dziedzina sztuki;
  2. dziedzina nauk rolniczych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
  3. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
  4. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 5. Finansowaniu podlegają projekty:
  1. konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;
  2. badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;
  3. artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,
  4. edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.
 6. Finansowaniu nie podlegają projekty mające na celu:
  1. organizację i udział w konferencji;
  2. organizację i udział w konkursie;
  3. organizację wyjazdu lub obozu naukowego;
  4. zakup oprogramowania/narzędzi;
  5. organizację warsztatu; z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Działania wymienione w ust. 6 mogą stanowić element projektu w ramach przyznanych środków finansowych.
 8. Finansowaniu nie podlegają wynagrodzenia osobowe w projekcie.
 9. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie w wymaganym terminie w Biurze ds. Studenckich poprawnie wypełnionego kompletnego wniosku z dołączonym kosztorysem - wg. wzorów w załączeniu.
 10. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu.
 11. W przypadku wniosków przewidujących realizację projektu trwającego dłużej niż rok lub projektu cyklicznego, kosztorys wydatków dołączony do wniosku musi zostać podzielony na części roczne, a rozliczenie merytoryczne i finansowe części projektu odbywa się do 31 grudnia każdego roku.
 12. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów z danej dziedziny nauki bądź sztuki, powołanych przez Rektora.
 13. Elementy, które będą podlegały ocenie:
  1. adekwatność do zamierzonych działań,
  2. innowacyjność,
  3. współpraca z organizacjami i firmami,
  4. wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz (nie pochodzących z UWM),
  5. interdyscyplinarność,
  6. wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie,
  7. wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu,
  8. wartość projektu dla Uniwersytetu,
  9. promocja Uniwersytetu,
  10. zasadność kosztorysu.
 14. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Od decyzji Uczelnianej Rady Kół Naukowych przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich.
 15. Odwołania mogą być składane osobiście w Biurze ds. Studenckich przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upublicznieniu wyników konkursu na stronie internetowej.
 16. Listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza Prorektor ds. Studenckich.
 17. Prorektor ds. Studenckich nie jest związany opinią ekspertów i decyzją Uczelnianej Rady Kół Naukowych i może dokonać zmian w zakresie kwalifikacji projektu i wysokości przyznanego dofinansowania.
 18. Szczegółowe zasady realizacji projektu, wydatkowania środków finansowych oraz ich rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem, a realizatorem projektu i opiekunem koła naukowego.
 19. Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest przedstawienie przez realizatora szablonu kosztorysu, zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej Uniwersytetu.
 20. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie procedurami.
 21. Podstawą rozliczenia finansowego projektu będą dokumenty finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę.
 22. W ramach konkursu nie będą finansowane zakupy środków trwałych.
 23. Podstawą rozliczenia merytorycznego projektu będzie pozytywna opinia eksperta.
 24. Złożone rozliczenia podlegają akceptacji Prorektora ds. Studenckich.
 25. Kwota dofinansowania, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez koło naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnego konkursu.
 26. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację i rozliczenie projektu z przyznanych środków finansowych.
 27. Członkowie koła mogą złożyć więcej niż jeden projekt, jednakże proponowane badania muszą być oryginalne i nie mogą dotyczyć tego samego problemu badawczego. Osoba wnioskująca o przyznanie grantu może złożyć tylko jeden projekt w danej edycji konkursu.
 28. Termin składania wniosków: do 31 maja 2023 r.
 29. Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania na stronie internetowej Uniwersytetu: 31 października 2023 r.
 30. W pracach zespołów realizujących projekty mogą uczestniczyć doktoranci, z zastrzeżeniem, że uzyskane w ramach projektów wyniki badań etc. nie mogą zostać użyte w przygotowaniu pracy doktorskiej, co należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem.
 31. Publikacje, konstrukcje, wydarzenia etc. powstałe w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach konkursu, muszą każdorazowo być oznaczone stwierdzeniem: „Projekt finansowany w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
 32. W sprawach nieokreślonych niniejszymi zasadami decyduje Prorektor ds. Studenckich.

 

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Wniosek o dotację w konkursie „Studencki Grant Rektora" – Edycja V

 • Kosztorys wniosku

 • Rozliczenie projektu realizowanego w ramach konkursu

 • Szablon kosztorysu (tylko wnioski, które zostały zakwalifikowane do finansowania)

 •  

   

  Miejsce składania wniosków oraz dodatkowe informacje

  Biuro ds. Studenckich, Rektorat pok. 1C

  mgr Marta Gerlich

  tel. 89 524 56 90

  e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl

   

  Wyniki kwalifikacji

  Wyniki kwalifikacji

  Numer wniosku

  Nazwa koła naukowego

  Nazwa Projektu

  Kwalifikacja

  1

  Studenckie Koło Slawistyczne

  Świat w ruchu, czyli (nie)ludzka mobilność. Wokół fenomenu migracji

  Zakwalifikowany do finansowania

  2

  Naukowe Koło Mikrobiologii Żywności "Kocuria"

  Wpływ paskalizacji na możliwości horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki u szczepów Listeria monocytogenes izolowanych z żywności

  Niezakwalifikowany

  3

  Koło Naukowe Diagnostyki Chorób Roślin „ZYMOKS”

  Altenaria alternata (Fr.) Keissl z mutacjami genów Cyp51 i CytB źródłem trudnego do ograniczenia alergenu

  Niezakwalifikowany

  4

  Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

  Laktoza jako jeden z czynników środowiskowych w etiopatogenezie sarkoidozy

  Niezakwalifikowany

  5

  Koło Naukowe "Rozród koni"

  Określenie przydatności pomiaru wewnętrznej temperatury ciała i określania pH wydzieliny gruczołu mlekowego do przewidywania terminu porodu u klaczy

  Niezakwalifikowany

  6

  Koło Naukowe "Rozród koni"

  Opracowanie i wykorzystanie skali oceny bólu u klaczy zimnokrwistych po ciężkich porodach

  Niezakwalifikowany

  7

  Koło Naukowe Psychologii "Oblicza"

  Mistrzowie INTERakcji-Doskonalenie kompetencji interpersonalnych w oparciu o schemat gry fabularnej typu Role Playing Game (RPG)

  Niezakwalifikowany

  8

  Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych

  HORTITERAPIA - Zielona Terapia

  Niezakwalifikowany

  9

  Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

  Budowa EV na bazie klasycznego pojazdu z napędem konwencjonalnym

  Zakwalifikowany do częściowego finansowania

  10

  Naukowe Koło Biotechnologów

  Występowanie wybranych polimorfizmów w genach związanych z odczuwaniem smaku (Tasr1, Gnat3 i SLC2A4) u studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kontekście ich preferencji żywieniowych

  Zakwalifikowany do finansowania

  11

  Koło Naukowe Higienistów Żywności

  Ocena zanieczyszczenia baranich osłonek naturalnych pozyskanych z różnych rejonów geograficznych

  Zakwalifikowany do finansowania

  12

  Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON

  Stan zapalny a rezystyna - czy adipokina może być biomarkerem?

  Zakwalifikowany do finansowania

  13

  Naukowe Koło Badań Podwodnych "Hydronautic"

  Projekt zagospodarowania przestrzennego rezerwatu przyrody Jeziora Hańcza

  Niezakwalifikowany

  14

  Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Hodowla kombuchy okiem inżyniera

  Niezakwalifikowany

  15

  Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej

  Popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych i szerzenie świadomości żywieniowej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  Niezakwalifikowany

  16

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej

  Polimorfizm w genie białka wiążącego witaminę D (rs4588) i jego wpływ na poziom białka oraz aktywnej formy witaminy D u pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi

  Zakwalifikowany do finansowania

  17

  Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków

  Eliminacja obcej, introdukowanej ichtiofauny ze Stawu Czarnego Polskiego w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrzańskim Parku Narodowym z zastosowaniem tradycyjnych i innowacyjnych narzędzi i jej wpływ na jakość wody i strukturę zooplanktonu w zbiorniku

  Niezakwalifikowany

  18

  Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz "Chimera"

  Efektywność zastosowania wybranych ziół w profilaktyce przeciwpasożytniczej u zwierząt

  Niezakwalifikowany

  19

  Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej (GeoSiN)

  Analiza możliwości wykorzystania niskobudżetowych zestawów pomiarowych i smartfonów do oceny jakości oświetlenia i inwentaryzacji przejść dla pieszych

  Zakwalifikowany do finansowania

  20

  1) Koło Naukowe Gastronomii Sztuki Kulinarnej
  2) Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej

  Wykorzystanie owadów jadalnych w projektowaniu innowacyjnych wyrobów kulinarnych

  Zakwalifikowany do finansowania

  21

  Koło Naukowe Higienistów Żywności

  Zanieczyszczenie mięsa ślimaka czynnikami mikrobiologicznymi oraz chemicznymi w tym metalami ciężkimi oraz związkami pochodnymi bisfenolu jako czynnik ryzyka bezpieczeństwa żywności oraz biomarker degradacji środowiska

  Niezakwalifikowany

   

   

  Realizatorów projektów zakwalifikowanych do finansowania prosimy o kontakt w celu ustalenia dalszych kroków i podpisania umowy

   

  Biuro ds. Studenckich

  Rektorat pok. 1C

  mgr Marta Gerlich

  tel. 89 524 56 90

  e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl

  Numer wniosku

  Nazwa Projektu

  Kwalifikacja

  1

  Ocena wiedzy nt. Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia śród studentów UWM i innych uczelni wyższych, porównanie wyników względem świadomości nt. choroby COVID-19

  Niezakwalifikowany

  2

  Candidatus neoehrilichia mikurensis - nowopojawiający się patogen - detekcja w kleszczach Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus

  Zakwalifikowany do finansowania

  3

  Analiza zależności między poziomem kwasu foliowego a świadomością studentek UWM dotycząca prewencji wad cewy nerwowej u płodu

  Niezakwalifikowany

  4

  Opracowanie prototypu urządzenia do pomiaru siły mięśniowej EMG-EMG urządzenie do pracy na modelu zwierzęcym

  Niezakwalifikowany

  5

  Hodowla drewnojadów (zophobas morio) i ich wielokierunkowe wykorzystanie zgodnie z zasadami biogospodarki w myśl strategii UE "European Green Deal"

  Zakwalifikowany do finansowania

  6

  Wpływ zmian klimatu na proces infekcyjny Fusarium graminearum na pszenicy i kukurydzy oraz możliwość ograniczenia infekcji metodą biologiczną

  Zakwalifikowany do finansowania

  7

  Właściwości biochemiczne drożdży wyizolowanych ze zmywarek kuchennych

  Niezakwalifikowany

  8

  Polimorfizm rs1801197 w genie receptora kalcytoniny (CALCR) i jego związek z poziomem kalcytoniny parathormonu i kalcytriolu u pacjentów ortopedycznych

  Zakwalifikowany do finansowania

  9

  Analiza właściwości biobójczych wody szungitowej oraz opracowanie prototypu szungitowego filtra przepływowego do wody pitnej

  Niezakwalifikowany

  10

  Możliwość zastosowania techniki MALDI TOF MS (MATRIX ASSISTED LASER DESORPTION/IONISATION TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMERY) do identyfikacji herotroficznych bakterii pochodzących ze środowisk polarnych (Arktyka, Antarktyka).

  Niezakwalifikowany

  11

  Mięso w diecie. Po które produkty warto sięgać?

  Niezakwalifikowany

  12

  Wykorzystanie ekstraktu z owoców jagodowych do produkcji innowacyjnych drożdżówek o niskiej zawartości cukrów prostych i wysokim potencjale prozdrowotnym

  Niezakwalifikowany

  13

  Owady jadalne jako innowacyjny element sztuki kulinarnej

  Niezakwalifikowany

  14

  Transfer genów oporności na antybiotyki u szczepów Staphylococcus sp. I bakterii fermentacji mlekowej in situ podczas fermentacji produktów pochodzenia zwierzęcego

  Niezakwalifikowany

  15

  Bezpieczeństwo mikrobiologiczne komercyjnie dostępnych owadów jadalnych

  Niezakwalifikowany

  16

  Antybiotykoodporność szczepów Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych od różnych gatunków zwierząt

  Niezakwalifikowany

  17

  Oznaczenie ekspresji genów kodujących receptory oraz enzymy szlaku endokannyabinoidowego (ECS), w endometrium krów zdrowych, chorych na podkliniczne (SE) oraz kliniczne zapalenie błony śluzowej macicy (CE)

  Zakwalifikowany do finansowania

  18

  "Wpływ pakowania w modyfikowanej atmosferze na jakość mikrobiologiczną surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego"

  Niezakwalifikowany

  19

  Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w przyprawach

  Niezakwalifikowany

  20

  Stan zachowania, dynamika i zmienność genetyczna populacji sasanki otwartej (pulsatillapatens (L.) Mill) na Warmii i Mazurach

  Niezakwalifikowany

  21

  Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w  województwie warmińsko-mazurskim

  Niezakwalifikowany

  22

  Praktyczny przewodnik dla obywatela tj. Jak postępować przed konsulem?

  Niezakwalifikowany

  23

  Co w sercu, to na języku. Język a patriotyzm w perspektywie pokoleniowej.

  Zakwalifikowany do finansowania

  24

  Likwidując bariery. Badania empiryczne ubóstwa i samotności seniorów w województwie warmińsko-mazurskim

  Niezakwalifikowany

  25

  W lustrze pokolenia "Z"

  Zakwalifikowany do finansowania

  26

  Drzeworyt na szlaku

  Zakwalifikowany do finansowania

  27

  Projekt zagospodarowania przestrzennego fragmentu rezerwatu Jasne

  Niezakwalifikowany

  28

  Analiza możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych oraz technologii LIDAR/UAV w monitorowaniu terenów zielonych dotkniętych pożarami

  Niezakwalifikowany

   

  Nr wniosku Nazwa Projektu Kwalifikacja Uzasadnienie
  1 Ocena obecności mutacji genu BRAF V600E oraz korelacji cech klinicznopatologicznych w mikroraku brodawkowatym tarczycy z oceną przydatności klinicznej zastosowanych metod badawczych. Zakwalifikowany * Zakwalifikowany do finansowania. *-Finansowane  w niepełnym wymiarze
  2 Polimorfizm w genie receptora witaminy D (VDR) u osób ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego Zakwalifikowany Zakwalifikowany do finansowania
  3 Analiza czynników ryzyka powikłań ostrego uszkodzenia nerek z uwzględnieniem poziomu uromoduliny we krwi u osób starszych. Niezakwalifikowany Zbyt niska ocena merytoryczna
  4 Wpływ różnych rodzajów aktywności fizycznej na układ sercowo-naczyniowy wśród sportowców oraz osób praktykujących regularne zimowe kąpiele Zakwalifikowany Zakwalifikowany do finansowania
  5 Korelacje pomiędzy poziomem bisfenolu A w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia nowotwórów wątroby oraz zespołu policystycznych janików u mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego Zakwalifikowany Zakwalifikowany do finansowania
  6 Bezpieczne grzybobranie - wiedza, smak, życie Niezakwalifikowany Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej
  7 Zafałszowanie dań döner kebab. Niezakwalifikowany Zbyt niska ocena merytoryczna
  8 Ocena wpływu wybranych leków prokinetycznych na czas pasażu kapsułki endoskopowej przez przewód pokarmowy psów Zakwalifikowany * Zakwalifikowany do finansowania. *-Finansowane  w niepełnym wymiarze
  9 Ekstrakty z tymianku właściwego (Thymus vulgaris) jako naturalna alternatywa dla konserwantów w walce z patogenami Listeria monocytogenes w mrożonkach warzywnych Zakwalifikowany Zakwalifikowany do finansowania
  10 Zastosowanie szczepu Aureobasidium pullulans wytwarzającego antybiotyk aureobazydynę do ochrony pszenicy przez Fusarium graminearum Zakwalifikowany Zakwalifikowany do finansowania

  Nr wniosku

  Nazwa Projektu

  Kwalifikacja

  Uzasadnienie

  1

  Ocena specyfiki oddziaływania wybranych polimorfizmów genów zegarowych PER1, PER2, PER3 na rodzaj chronotypu, wskaźnika jakości snu (PSQI) oraz zmiany poziomu wybranych adiponektyn celem predykcji ryzyka rozwoju otyłości wśród studentów kierunków biomedycznych UWM w Olsztynie

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  2

  Ocena korelacji nasilenia objawów depresyjnych, funkcjonowania poznawczego oraz jakości życia ze zmianami strukturalnymi mózgu u chorych na schizofrenię w okresie częściowej remisji objawowej

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  3

  Polimorfizm w genie VDBP (Vitamin D Banding Protein) i jego związek ze stężeniem białka wiążącego vitaminę D u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem

  Niezakwalifikowany

  Zbyt niska ocena merytoryczna .

  4

  Ocena ekspresji akwaporyny 3(AQP) oraz receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w nowotworach pochodzenia glejowego u człowieka.

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  5

  Urządzenie do liniowej dezynfekcji wody wodociągowej

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  6

  Kortomapa - interaktywny serwis kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Niezakwalifikowany

  Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

  7

  Analiza sieci komunikacji miejskiej w mieście Olsztyn z wykorzystaniem Big Data

  Niezakwalifikowany

  Zbyt niska ocena merytoryczna .

  8

  Maszyna do pomiaru refleksu studentów (refleskomierz)

  Niezakwalifikowany

  Niezakwalifikowany do finansowania przez Radę Kół Naukowych

  9

  Zarządzanie zasobami naturalnymi wokół brzegów jeziora Pluszne (PluStrEko)

  Niezakwalifikowany

  Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

  10

  Olsztyn miastem ekorozwoju (OIMEk)

  Niezakwalifikowany

  Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

  11

  Ocena wpływu stosowania antybiotyków leczniczych i różnych dodatków ziołowych na wyniki produkcyjne oraz budowę i status funkcjonalny przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów

  Niezakwalifikowany

  Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

  12

  Wpływ wybranych gatunków z rodzaju Fusarium na plonowanie i zdrowotność soi w warunkach sztucznej infekcji

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  13

  Podstawy migracyjne studentów UWM w Olsztynie w kontekście rozwoju regionu i uczelni

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  14

  Rzymskie Korzenie Współczesnej Europy

  Niezakwalifikowany

  Niezakwalifikowany do finansowania przez Radę Kół Naukowych

  15

  Pracuj legalnie - pracuj genialnie

  Niezakwalifikowany

  Brak charakteru badawczego oraz zbyt duży udział kosztów, które nie podlegają finansowaniu.

  16

  Przedstawienie słowno-muzyczne "Jak pieśń jest życie człowieka"

  Zakwalifikowany

   Zakwalifikowany do finansowania

  NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KWALIFIKACJA UWAGI
  1 Owady Jako ważny element bioróżnorodności - stan poznania oraz możliwości ich wykorzystania TAK Zakwalifikowany do finansowania
  2 Młodzi w Parlamencie Europejskim NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  3 Kontrolowany rozród Głowacicy (Hucho Hucho) jako przejaw aktywnej ochrony gatunku. Obóz naukowy. NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności brak wystarczająco szczegółowego harmonogramu)
  4 Dziedzictwo kulturowe Europy: rzymska myśl agronomiczna w ujęciu historyczno-prawnym NIE Odrzucony (brak osoby odpowiedzialnej za realizację projektu)
  5 Ocena właściwości drożdży Saccharomyces cerevisiae w utrwalaniu i zabezpieczeniu żywności przed rozwojem grzybów pleśniowych NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  6 Mikrorozmnażanie wybranych gatunków bylin NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  7 Kurz jako bank grzybów alergogennych i potencjalnie chorobotwórczych w pomieszczeniach służących do sporządzania i spożywania posiłków NIE Nie spełnia wymogów formalnych (realizatorem jest pracownik uniwersytetu)
  8 Kuchnia molekularna w teorii i w praktyce NIE Nie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów)
  9 Rzymskie Dziedzictwo Europy NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  10  Wysyp materiału sypkiego z silosa - stanowisko prezentujące NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  11 Identyfikacja trangoenów w tytoniu (Nicotiana L.) NIE Nie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów)
  12 Wpływ nieprawidłowych nawyków żywieniowych i stosowania używek na wrażliwość sensoryczną polskich studentów weterynarii NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  13 Ocena Jakości sensorycznej i mikrobiologicznej wybranych produktów mięsnych pochodzących od drobnych producentów Warmii i Mazur  NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  14 Analiza porównawcza warunków termohigrometrycznych panujących w ulach wykonanych z różnych materiałów (drewna, poliuretanu oraz styropianu NIE Nie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów)
  16 Wkręć się w naukę NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  17 Wpływ trzytygodniowego pobytu w sanatorium uzdrowiskowym na skład ciała kuracjuszy NIE Nie spełnia wymogów formalnych (brak podziału kosztów na lata)
  18 Wielokulturowy pejzaż Polski - Tatrzy, Żydzi, prawosławni, staroobrzędowcy. Wystawa plastyczna. TAK Zakwalifikowany do finansowania
  19 Zwiększenie efektywności wykorzystania laktozy do fermentacji etanolowej z użyciem metody inżynierii środowiska reakcji NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  20 Opracowanie warunków biosyntezy wysokokretynowych nanocząsteczek w celu otrzymania stablinych preparatów żywieniowych TAK Zakwalifikowany do finansowania
  21 Opracowanie innowacyjnej metody inaktywacji enzymów oksydacyjnych pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) z zastosowaniem technik wysokich ciśnień hydrostatycznych NIE Nie spełnia wymogów formalnych (brak kompletności wniosku, brak uzasadnienia kosztów)
  22 Plastyczność neuronów jelitowego układu nerwowego wybranych odcinków jelita grubego świni pod wpływem różnych dawek akrylamidu NIE Odrzucony (realizatorem projektu pracownik)
  22 Olsztyńska idea Green University i jej przełożenie na problematykę bezpiecznej i przyjaznej przesrzeni publicznej w świetle studenckich badań ekokryminologicznych NIE Odrzucony (realizatorem projektu pracownik)
  23 Bioróżnorodność drobnych ekosystemów wodnych na obszarach chronionych i ich znaczenie dla zachowania różnorodności bilogicznej regionu NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  24 Ocena wartości użytkowej wełny alpak utrzymywanych w warunkach Polski NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  25 Polimorfizm w genie enzymu hydroksylazy serotoniny u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem TAK Zakwalifikowany do finansowania
  26 Monitorowanie występowania pasożytó o potencjale zoonotycznym w środowiskach eksplorowanych przez człowieka. NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  27 Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnych TAK Zakwalifikowany do finansowania
  28 Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym, prawie polskim i czeskim. Analiza porównawcza.  NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  29 Wpływ żywienia różnymi paszami komponowanymi i naturalnymi na młodociane stadia rozwojowe wybranych gatunków ryb akwariowych uzyskanych w wyniku kontrolowanego tarła.  NIE Nie spełnia wymogów formalnych (Brak podziału kosztów)
  30 Omentyna - nowy hormon regulujący funkcjonowanie macicy świni w czasie cyklu rujowego i  wczesnej ciąży NIE Nie spełnia wymogów formalnych (błędne uzasadnienie kosztów)
  31 Olsztyn cyfrowy - Ludzka e-administracja NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  32 Mikrobiota przewodu pokarmowego wybranych wioślarek z rodzaju Daphina NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  33 Mikrobiota jadu i gruczołów jadowych wybranych gatunków pajęczaków NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  34 Badanie biobójczości i kirobiomu śluzu nagich ślimaków z rodziny Arion NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  35 Ocena efektywności instrumentów stosowanych do zarządzania wodami przez administrację publiczną w Polsce po zmianach ustawy prawo wodne NIE Odrzucony (realizatorem projektu pracownik)
  36 Środki probacyjne jako instytucje karnoprawne w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) NIE Odrzucony (realizatorem projektu pracownik)
  37 Opracowanie nowatorskiego produktu białkowego dla studentów NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  38 Wolumetryczne wskaźniki skuteczności leczenia oraz natężenia objawów depresyjnych w oparciu o badanie strukturalne rezonansem magnetycznym mózgu w schizofrenii NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  39 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - poradnik pratyczny TAK Zakwalifikowany do finansowania (warunkowo)
  40 Badania wpłytwu glinu (Al3+) na efektywność hodowli larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) utrzymywanego w celach paszowych NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  41 Udział feniksyny i jej receptora we współczulnym unerwianiu pęcherza moczowego NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  42 Analiza porównawcza skuteczności działania taśmy podcewkowej nowej generacji EASY Sling i taśmy tradycyjnej ALBIS Sling w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu badanie prospektywne NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  43 Analiza czynników ryzyka powikłań ostrego uszkodzenia nerek z uwzględnieniem poziomu uromoduliny we krwi u osób starszych NIE Nie spełnia wymogów formalnych ( w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału na lata)
  44 Dezodoryzacja gazów z wykorzystaniem procesów korozyjnych w reaktorach barbotażowych NIE Nie spełnia wymogów formalnych ( w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  45 Ślub w kościele a jego skutki w sferze prawa państwowego -  rozwiązania w prawie polskim i słowackim NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  46 Kapsuła nowego życia NLC TAK Zakwalifikowany do finansowania 
  47 Określenie wiarygodność wyników badania morfologicznego w zależności od czasu oraz sposobu pobierania narządów wewnętrznych po śmierci ptaków NIE Nie spełnia wymogów formalnych (brak odpowiedniego terminu realizacji projektu)
  48 Ocena ekspresji akwaporyn (AQPs), aromatazy cytochromu P450 i receptorów estrogenowych w mięśniakach macicy (myomata uteri) kobiet w wieku przed i pomenopauzalnym NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
  49 Korelacje pomiędzy poziomem bisfenolu A w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia nowotoworów wątroby u mieszkańców wojewóztwa warmińsko-mazurskiego NIE Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału na lata)
  50 Mikrobiologiczna ocena wybranych typów poideł dla kur TAK Zakwalifikowany do finansowania
  51 Pisklęta jednodniowe jak źródło Campylobacter spp. TAK Zakwalifikowany do finansowania
  52 Współpraca przedsiębiorstw woj.. Warmińsko-mazurskiego z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi TAK Zakwalifikowany do finansowania
  53 Zm ienność mikrobiomu bakterii endolichenicznych wybranych gatunków porostów okolic Olsztyna NIE Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
  54 Kleszcze Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) jako organizmy transmisyjne mikroorganizmów chorobotwóryczych dla człowieka i zwierząt TAK Zakwalifikowany do finansowania
  55 Ocena wpływu stosowania antybiotyków leczeniczych i różnych dodatków ziołowych na wyniki produkcyjne oraz budowę i status funkcjonalny przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów NIE Odrzucony (realizatorem projektu pracownik)
  56 "Olsztyńska Szkoła Przekładu" NIE Odrzucony (realizatorem projektu pracownik)

   

   

   

  Poprzednie edycje

  Regulamin

  1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zwanego dalej Uniwersytetem.
  2. Wnioskodawca oraz uczestnicy projektu nie mogą być związani stosunkiem pracy z Uniwersytetem, jednakże w pracach nad realizowanym projektem może uczestniczyć opiekun koła naukowego widniejący w Uczelnianym Rejestrze Kół Naukowych z wyłączeniem ust. 3.
  3. Wnioskodawcą może być uczestnik studiów doktoranckich posiadający stosunek pracy w związku z realizacją grantu z tytułu konkursu „Preludium". Obowiązek udokumentowanie tego faktu spoczywa na wnioskodawcy.
  4. Opiekun koła uczestniczący w realizacji przyznanego grantu nie może wykorzystać wyników badań w swojej samodzielnej pracy naukowej. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane wyłącznie we współpracy z uczestnikami projektu wskazanymi we wniosku.
  5. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów obejmujących następujące dziedziny:
   1. dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk teologicznych,
   2. dziedzina nauk rolniczych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
   3. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
   4. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
   5. dziedzina sztuki.
  6. Finansowaniu podlegają projekty:
   1. konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;
   2. badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;
   3. artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,
   4. edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.
  7. Finansowaniu nie podlegają projekty mające na celu:
   1. organizację i udział w konferencji;
   2. organizację i udział w konkursie;
   3. organizację wyjazdu lub obozu naukowego;
   4. zakup oprogramowania/narzędzi;
   5. organizację warsztatu, z zastrzeżeniem ust. 8.
  8. Działania wymienione w ust. 7 mogą stanowić element projektu w ramach przyznanych środków finansowych.
  9. Finansowaniu nie podlegają wynagrodzenia osobowe w projekcie.
  10. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie w wymaganym terminie w Biurze ds. Studenckich poprawnie wypełnionego kompletnego wniosku z dołączonym kosztorysem - wg. wzorów w załączeniu.
  11. Wniosek powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach.
  12. W przypadku wniosków przewidujących realizację projektu trwającego dłużej niż rok lub projektu cyklicznego, kosztorys wydatków dołączony do wniosku musi zostać podzielony na części roczne, a rozliczenie merytoryczne i finansowe części projektu odbywa się do 31 grudnia każdego roku.
  13. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów z danej dziedziny nauki bądź sztuki, powołanych przez Rektora.
  14. Elementy, które będą podlegały ocenie:
   1. adekwatność do zamierzonych działań,
   2. innowacyjność,
   3. współpraca z organizacjami i firmami,
   4. wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz (nie pochodzących z UWM),
   5. interdyscyplinarność,
   6. wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie,
   7. wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu,
   8. wartość projektu dla Uniwersytetu,
   9. promocja Uniwersytetu.
  15. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Od decyzji Uczelnianej Rady Kół Naukowych przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich.
  16. Odwołania mogą być składane osobiście w Biurze ds. Studenckich przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upublicznieniu wyników konkursu na stronie internetowej.
  17. Listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza Prorektor ds. Studenckich.
  18. Prorektor ds. Studenckich nie jest związany opinią ekspertów i decyzją Uczelnianej Rady Kół Naukowych i może dokonać zmian w zakresie kwalifikacji projektu i wysokości przyznanego dofinansowania.
  19. Szczegółowe zasady realizacji projektu, wydatkowania środków finansowych oraz ich rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem, a realizatorem projektu i opiekunem koła naukowego.
  20. Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest przedstawienie przez realizatora szablonu kosztorysu zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej Uniwersytetu.
  21. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie procedurami.
  22. Podstawą rozliczenia finansowego projektu będą dokumenty finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę.
  23. W ramach konkursu nie będą finansowane zakupy środków trwałych.
  24. Podstawą rozliczenia merytorycznego projektu będzie pozytywna opinia eksperta.
  25. Złożone rozliczenia podlegają akceptacji Prorektora ds. Studenckich.
  26. Kwota dofinansowania, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez koło naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnego konkursu.
  27. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację i rozliczenie projektu z przyznanych środków finansowych.
  28. Członkowie koła mogą złożyć więcej niż jeden projekt, jednakże proponowane badania muszą być oryginalne i nie mogą dotyczyć tego samego problemu badawczego. Osoba wnioskująca o przyznanie grantu może złożyć tylko jeden projekt w danej edycji konkursu.
  29. Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2021 r.
  30. Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania na stronie internetowej Uniwersytetu: 31 marca 2022 r.
  31. W pracach zespołów realizujących projekty mogą uczestniczyć doktoranci, z zastrzeżeniem, że uzyskane w ramach projektów wyniki badań etc. nie mogą zostać użyte w przygotowaniu pracy doktorskiej.
  32. Publikacje, konstrukcje, wydarzenia etc. powstałe w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach konkursu, muszą każdorazowo być oznaczone stwierdzeniem: „Projekt finansowany w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie".
  33. W sprawach nieokreślonych niniejszymi zasadami decyduje Prorektor ds. Studenckich.

   

  Pliki