Krajowe programy mobilności

MOST to program mobilności studentów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Regulamin programu MOST dostępny jest na stronie Programu - http://most.amu.edu.pl

Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2023/2024 od 15 kwietnia do 15 maja 2023 r. - przejdź do systemu rekrutacji

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;

 • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

 

W trakcie rekrutacji na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Informację dostępnę są także na profilu Programu MOST na Facebooku - www.facebook.com/programmost2000

 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda!

Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

Rekrutacja krok po kroku: otwórz

Kryteria kwalifikacji: otwórz

Wzory dokumentów do pobrania: otwórz

Lista uniwersytetów biorących udział w programie MOST - otwórz

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich: otwórz

 

Kontakt - Koordynator Programu MOST w UWM dla Studentów:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat

Biuro UKA tel. 61 829 10 88

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

„MOST” to działający od prawie 15 lat program, umożliwiający kształcenie w jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Każdy student i doktorant z pewnością znajdzie interesującą ofertę, spośród ponad 1000 propozycji na studiach pierwszego stopnia i kolejnego 1000 na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto oferujemy ponad 200 propozycji skierowanych wyłącznie do uczestników studiów trzeciego stopnia.

Skorzystanie z oferty programu „MOST” nie wyklucza udziału w programie „Erasmus +”.

 

MOST dla doktorantów >>

Kto może uczestniczyć >>

Rekrutacja krok po kroku >>

 

Dokumenty do pobrania:

Porozumienie >>

Karta >>

Aneks >>

Regulamin programu >>

 

Kontakt - Koordynator Programu MOST w UWM dla Doktorantów:

mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska

Biuro ds. Kształcenia

tel. 523 43 87, 524 52 49;

e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 1. Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 2. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 3. Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
 4. W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS LLP.

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu

 1. Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 2. Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi macierzysta uczelnia.
 3. Koordynacją wyjazdów studentów między uczelniami oraz uzgadnianiem programów zajmuje się Biuro MostAR-u, którego siedzibą jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Zgłaszanie studentów do Biura MostAR-u na studia w danym roku akademickim następuje w terminie minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem studiów.
 5. W przypadku dużego zainteresowania w semestrze studiami w danej uczelni i na określonym kierunku studiów, przekraczającego możliwości przyjęcia przez daną uczelnię, studentom może być zaproponowana inna uczelnia prowadząca kształcenie na tym samym kierunku.
 6. Informacja o studentach zakwalifikowanych do odbycia studiów w ramach programu MostAR będzie przekazywana przez Biuro do właściwej uczelni niezwłocznie po zatwierdzeniu programów studiów między uczelniami i ustaleniu liczby studentów wyjeżdżających.
 7. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi stypendia z funduszu pomocy materialnej (z wyjątkiem dopłat do zakwaterowania), stypendia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 8. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im miejsca w domu akademickim.
 9. Uczelnie macierzyste pokrywają przez jeden semestr koszt zakwaterowania swoich studentów w domach studenckich uczelni przyjmujących.
 10. Opłatę za zakwaterowanie w domu studenckim uiszcza uczelnia macierzysta studenta, na podstawie przesłanej przez uczelnię przyjmującą faktury. Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty jej otrzymania.

Studenci programu MostAR

 1. Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
  • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
  • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.

Program studiów

 1. Program, według którego student będzie odbywał studia, powinien być zbieżny z programem w uczelni macierzystej i powinien zapewniać uzyskanie ok. 30 punktów ECTS w semestrze.
 2. Program studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub z pokrewnych kierunków.

Zaliczenie odbytych studiów

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu studiów uzgodnionego między uczelniami i zaakceptowanego przez Dziekana uczelni macierzystej.
 2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów jest ewidencjonowane w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie, o ile uczelnia wydaje studentom indeksy.
 3. W karcie okresowych osiągnięć studenta, Dziekan wydziału, na którym student studiował potwierdza odbyte przez studenta zajęcia z wybranych przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami.
 4. Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan uczelni macierzystej.
 5. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system punktowy ECTS. W przypadku zaliczenia części uzgodnionego programu, decyzję w sprawie zaliczenia brakujących przedmiotów wydaje właściwy Dziekan po powrocie studenta do uczelni macierzystej.
 6. Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

 

Więcej informacji na stronie programu - [otwórz]

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie o zakwalifikowanie do programu
Program zajęć
Wykaz zaliczonych przedmiotów
 

 

Kontakt - Koordynator MOSTAR w UWM:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat

I. Założenia ogólne systemu MOSTECH

1. Sygnatariusze Porozumienia stawiaja sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia i systemów studiów.

3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Pozostałe informacje - tutaj

 

Kontakt - Koordynator MOSTECH w UWM:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat