Krajowe programy mobilności

MOST to program mobilności studentów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Regulamin programu MOST dostępny jest na stronie Programu - http://most.amu.edu.pl

Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2024/2025 od 15 kwietnia do 15 maja 2024 r. - przejdź do systemu rekrutacji

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;

 • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

 

W trakcie rekrutacji na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Informację dostępnę są także na profilu Programu MOST na Facebooku - www.facebook.com/programmost2000

 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda!

Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

Rekrutacja krok po kroku: otwórz

Kryteria kwalifikacji: otwórz

Wzory dokumentów do pobrania: otwórz

Lista uniwersytetów biorących udział w programie MOST - otwórz

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich: otwórz

 

Kontakt - Koordynator Programu MOST w UWM dla Studentów:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat

Biuro UKA tel. 61 829 10 88

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

„MOST” to działający od prawie 15 lat program, umożliwiający kształcenie w jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Każdy student i doktorant z pewnością znajdzie interesującą ofertę, spośród ponad 1000 propozycji na studiach pierwszego stopnia i kolejnego 1000 na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto oferujemy ponad 200 propozycji skierowanych wyłącznie do uczestników studiów trzeciego stopnia.

Skorzystanie z oferty programu „MOST” nie wyklucza udziału w programie „Erasmus +”.

 

MOST dla doktorantów >>

Kto może uczestniczyć >>

Rekrutacja krok po kroku >>

 

Dokumenty do pobrania:

Porozumienie >>

Karta >>

Aneks >>

Regulamin programu >>

 

Kontakt - Koordynator Programu MOST w UWM dla Doktorantów:

mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska

Biuro ds. Kształcenia

tel. 523 43 87, 524 52 49;

e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 1. Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 2. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 3. Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
 4. W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS+.

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu

 1. Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 2. Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi uczelnia macierzysta.
 3. Zgłaszanie studentów na studia w danym roku akademickim następuje bezpośrednio między uczelniami w terminie minimum 4 tygodni przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej. Wzór podania określa załącznik nr 2.
 4. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi świadczenia z funduszu stypendialnego, stypendium ministra i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 5. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im, w miarę możliwości, miejsca w domu studenckim (akademickim). Miejsce przyznawane jest na wniosek zainteresowanego studenta, złożony nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej. Koszty zakwaterowania ponosi student na zasadach obowiązujących w uczelni przyjmującej.

Studenci programu MostAR

 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą, zgodnie z ust. 2.
 2. Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
  1. po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
  2. po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

Program studiów

 1. Program, według którego student będzie odbywał studia, powinien być zbieżny z programem w uczelni macierzystej.
 2. Student porównuje programy studiów w uczelni macierzystej oraz docelowej i proponuje przedmioty, które chciałby realizować, wskazując kierunek studiów i numer semestru. Programy studiów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www uczelni.
 3. Program studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub z pokrewnych kierunków.
 4. Program, według którego student będzie odbywał studia, musi być uzgodniony między uczelniami i zaakceptowany przez dziekana uczelni macierzystej i dziekana uczelni przyjmującej.

Zaliczenie odbytych studiów

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 2. Zaliczenia semestru dokonuje dziekan uczelni macierzystej na podstawie wykazu zaliczonych przedmiotów w uczelni przyjmującej (załącznik nr 3).
 3. Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

 

Uczelnie uczestniczące w programie MostAR

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Centrum Kształcenia i Spraw Studenckich

Al. Kaliskiego 7, bud. J

85-796 Bydgoszcz

mostar@pbs.edu.pl

tel. 52 374 9364

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Spraw Studenckich

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8

02-787 Warszawa

mostar@sggw.edu.pl

tel. 22 593 1039

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dział Organizacji Studiów

ul. Konarskiego 2

08-110 Siedlce

mostar@uph.edu.pl

tel. 25 643 1925

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dział Organizacji i Toku Studiów

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

mostar@up.lublin.pl

tel. 81 445 6885

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Studiów i Spraw Studenckich

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

mostar@up.poznan.pl

tel. 61 848 7522

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Centrum Spraw Studenckich

ul. Norwida 25

50-375 Wrocław

mostar@upwr.edu.pl

tel. 71 320 5134

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biuro Rekrutacji

Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

mostar@urk.edu.pl

tel. 12 662 4862

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biuro ds. Studenckich

ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 1C

10-719 Olsztyn

mostar@uwm.edu.pl

tel. 89 524 5690

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział ds. Studenckich ZUT

al. Piastów 17, pok. 005A

70-310 Szczecin

mostar@zut.edu.pl

tel. 91 449 4570

 

Dokumenty do pobrania

Podanie o zakwalifikowanie do Programu MostAR wraz z proponowanym programem zajęć

Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu MostAR

 

Kontakt - Koordynator MOSTAR w UWM:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: mostar@uwm.edu.pl

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat

I. Założenia ogólne systemu MOSTECH

1. Sygnatariusze Porozumienia stawiaja sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia i systemów studiów.

3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Pozostałe informacje - tutaj

 

Kontakt - Koordynator MOSTECH w UWM:

mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 

Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat