Pomoc materialna i stypendia

O stypendiach

Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

 

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

  • do 16 października (w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024),
  • do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb - zakładka Dla wszystkich -> Wnioski.

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

 

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału/szkoły/filii w terminach wskazanych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku studentów pierwszego roku loginem jest numer PESEL. Hasło do logowania w systemie USOSweb pozostaje identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów, wykorzystywanym podczas rejestracji na studia. W razie problemów z hasłem, można je odzyskać poprzez opcję „Ustaw hasło USOS”, podając adres mailowy wykorzystywany w systemie internetowej rejestracji kandydatów, podczas rejestracji na studia. Odzyskanie hasła możliwe jest również w dziekanacie.

 

Wysokość kwot stypendiów

kwota stypendium socjalnego 1900 zł
kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 2200 zł
kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień lekki 1200 zł
kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień umiarkowany 1300 zł
kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień znaczny 1500 zł
kwota stypendium rektora 1700 zł