Pomoc materialna i stypendia

O stypendiach

Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

 

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

  • do 10 października (w semestrze zimowym),
  • do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb - zakładka Dla wszystkich -> Wnioski.

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

 

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału/szkoły/filii w terminach wskazanych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

 

Wysokość kwot stypendiów

maksymalna kwota stypendium socjalnego 1050 zł
minimalna kwota stypendium socjalnego 101 zł
maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 1900 zł
minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 951 zł
kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień lekki 900 zł
kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień umiarkowany 1000 zł
kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień znaczny 1200 zł
kwota stypendium rektora 1300 zł

Na podstawie decyzji nr 103/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku