Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi w przypadku:

 • gdy jest sierotą zupełnym,  
 • gdy jest półsierotą,
 • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazanych w ust. 2 (tj. 600 zł), 
 • gdy osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (poza domem rodzinnym),

 - o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

 

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 nie może przekraczać kwoty: 1294,40 zł netto na członka rodziny studenta.

 

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Ważne!!!

Zgodnie z art. 88 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor albo Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł), jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

W przypadku gdy student, o którym mowa w art. 88 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, Rektor, albo Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

 

 

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy (takie jak do świadczeń rodzinnych) potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2022 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta, a także osoby, które nie uzyskały w 2022 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
  - rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy rozliczali się wspólnie);
 • student lub członek jego rodziny dodatkowo ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające uzyskane w 2022 r.:
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne tzw. ulga dla osób poniżej 26 lat,
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 […] tj. osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przybysze),
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne tj. rodzice co najmniej czworga dzieci,
  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a  tj. osoby po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn, które mimo nabycia uprawnienia nie otrzymują m.in. emerytury lub renty rodzinnej […],
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2022 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2022 r. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą) ;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r.;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2022, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2022 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego wyłącznie na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2022 r. wg wzoru – obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
 • akt małżeństwa studenta;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku o stypendium ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny- w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł;
 • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania studenta i rodziny w 2023 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium w przypadku braku zaświadczenia wskazanego powyżej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2023 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium ; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2022 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2022 r.,
 • jeżeli w trakcie 2022 roku lub po roku 2022 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:

- w przypadku utraty dochodu w trakcie 2022 roku lub po roku 2022 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,  PIT z zakładu pracy (Pit-11)/decyzje organu rentowego/emerytalnego (oraz Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;

- w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2022 roku lub po roku 2022 – odpowiednio: umowa o pracę + Pit-11, decyzje organu rentowego/emerytalnego/Urzędu Pracy (oraz Pit-11A, Pit-40A); zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.;

    

W uzasadnionych przypadkach, Rektor albo Komisja Stypendialna może żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta.