Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie, składa do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

Powyższe dokumenty student może dostarczyć do Biura osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteka Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel. +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl.

Po potwierdzeniu orzeczenia za zgodność z oryginałem, pracownik Biura odda albo odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia.

2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez pracownika Biura, student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY") wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz oświadczeniem należy złożyć we właściwym dziekanacie wydziału/szkoły/filii.

Studenci, którzy wcześniej ubiegali się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni, a ich orzeczenie jest nadal aktualne, postępują zgodnie z pkt 3 - z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Orzeczenia o niepełnosprawności, których okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r., a także orzeczenia których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024 r. W przypadku upływu ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego 2023/2024 studenci postępują zgodnie z treścią punktów 1-3.

Należy jednak pamiętać, że po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez pracownika Biura, dopiero po migracji danych (która odbywa się tylko raz w ciągu doby), student będzie mógł wypełnić wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.