Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie, składa do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dwie kopie orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz „Zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (druk do pobrania ze strony Biura do spraw Osób z Niepełnosprawnościami).

Powyższe dokumenty student może dostarczyć do Centrum osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bonbon@uwm.edu.pl.

Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, UCW odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia

2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Centrum student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”) wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia oraz wymaganym oświadczeniem  należy złożyć w dziekanacie wydziału/szkoły/filii  

Studenci, którzy wcześniej ubiegali się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 - z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia.

Studenci z orzeczeniami których okres ważności minął:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – orzeczenie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r.,

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – orzeczenie zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 05.08.2023r. orzeczenie zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W celu wygenerowania wniosku o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami Studenci powinni zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z orzeczeniami których okres ważności minął jak powyżej.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.