Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

  • uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako  średnia arytmetyczna ocen nie niższa niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,
  • zaliczył semestr/rok zgodnie z programem studiów w terminach sesji egzaminacyjnych i poprawkowych (zimowej poprawkowej w semestrze zimowym i jesiennej poprawkowej w semestrze letnim), określanych dla danego roku akademickiego w ramowej organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiącej załącznik do decyzji Rektora.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z zastrzeżeniem, że o stypendium rektora może ubiegać się student:

1)   przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

2)   przyjęty na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Student, o którym mowa w pkt 1, składa we właściwym dziekanacie, wniosek o stypendium rektora, zaświadczenie organizatora olimpiady potwierdzające status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, zaświadczenie organizatora zawodów potwierdzające zajęcie medalowego miejsca we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski.

Student, o którym mowa w pkt 2, składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen uzyskaną w trakcie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów uczelni gdzie dokumentacja przebiegu studiów prowadzona była w formie elektronicznej) .

Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Studentów danej jednostki (wydział, szkoła, filia) klasyfikuje się na osobnych listach rankingowych dla każdego roku, poziomu i formy studiów.

Nie klasyfikuje się na osobnych list rankingowych studentów studiujących na studiach prowadzonych w języku obcym.

Listę rankingową studentów którzy złożyli wnioski, sporządza się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez studenta (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) obliczonych według poniższego wzoru:

Liczba punktów = 0,4xA + 0,2xB + 0,2xC +0,2xD

gdzie:

A- oznacza liczbę punktów za średnią ocen,

B- oznacza sumę punktów za osiągnięcia naukowe,

C- oznacza sumę punktów za osiągnięcia artystyczne,

D- oznacza sumę punktów za osiągnięcia sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.