Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studentów/doktorantów

Uniwersytet zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia oraz przedstawią oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Do ukończenia przez studenta/doktoranta 26 roku życia, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach studenta/doktoranta, małżonku studenta/doktoranta lub wstępnym pozostającym ze studentem/doktorantem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wymagane dokumenty składane w Dziekanacie Wydziału:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZZA (dostępny w Dziekanacie Wydziału),
 • obowiązkowe oświadczenie studenta/doktoranta o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (dostępne w Dziekanacie Wydziału).

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów/doktorantów cudzoziemców

Studenci/doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie zgodnie z przepisami o repatriacji lub posiadających ważną Kartę Polaka, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia do Dziekanatu Wydziału odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport (kserokopia),
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub kserokopia Karty Polaka;
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA (dostępny w Dziekanacie Wydziału) ,
 • obowiązkowe oświadczenie studenta o nie podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (dostępne w Dziekanacie Wydziału),
 • numer PESEL (jeżeli jest nadany i kserokopia dokumentu).

2. Studenci/doktoranci posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – powinni posiadać kartę EKUZ wydaną w kraju UE lub EFTA.

3. Studenci/doktoranci nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będą osobami ubezpieczonymi jeżeli ubezpieczą się dobrowolnie zawierając umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem świadczącym usługi ubezpieczeniowe. Umowa oraz aktualny dowód zapłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

Ul. Żołnierska 16

10-561 Olsztyn

 

Ważne informacje

1. Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dziekanat Wydziału w terminie trzech dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

 • podjęcia pracy,
 • ukończenia studiów, rezygnacji ze studiów,
 • obrony pracy magisterskiej,
 • skreślenia z listy studentów,
 • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez pracującego małżonka)

oraz o zmianie danych personalnych, tj. zmiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich. Korzystając z uprawnień do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej należy okazywać zaświadczenie o terminie ukończenia/przerwania nauki.

 

Kontakt do osoby koordynującej ubezpieczenie zdrowotne dla studentówi doktorantów w Uniwersytecie:

mgr inż. Dorota Koryzno

Biuro ds. Studenckich,  

tel. 89 523 45 09,

e-mail: mysza@uwm.edu.pl

 

 

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Formularza ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego)

 • Oświadczenie studenta/doktoranta o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu