Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności:

  1.  śmiercią członka rodziny studenta,
  2.  utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów (za stałe źródło dochodu uznaje się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia - uzyskiwane przez co najmniej 12 kolejno następujących po sobie miesiącach przed datą jego utraty),
  3.  długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny,
  4.  zdarzeniem losowym,
  5.  klęską żywiołową lub ekologiczną.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale tylko jedną z tego samego tytułu.

Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową,  w której przejściowo znalazł  się student - należy udokumentować (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 ostatnich miesięcy, przez studenta i członków jego rodziny).

Wniosek o zapomogę wraz dokumentami należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Wypłata zapomogi następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Wniosek o przyznanie zapomogi student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.