Konferencje naukowe

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji z listy wydziałowej powinno być złożone w sekretariacie Prorektora ds Studenckich min. 2 tygodnie przed terminem wpłaty wpisowego.

Wniosek powinien zawierać:

 • podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Kół Naukowych,
 • kosztorys – z podaną listą uczestników, tematami wystąpień i wyszczególnieniem kosztów (diety, przejazdy, noclegi),
 • zaproszenie lub oficjalną informację o konferencji.

Po uzyskaniu dofinansowania na wyjazd

 • Wpisowe na konferencję powinno być opłacane przez Uczelnię. Wniosek o zaliczkę [otwórz] wypełniony przez opiekuna koła naukowego oraz zarejestrowany i potwierdzony pod względem merytorycznym u Pełnomocnika Rektora (do rejestracji i potwierdzenia należy przedłożyć w Biurze ds Studenckich, Rektorat pok. 05).
 • Wypełniona i zarejestrowana (w Biurze ds. Studenckich - Rektorat pok. 05) umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz]. Podczas konferencji konieczne potwierdzenie udziału - pieczątka i podpis organizatora konferencji.

Po powrocie z konferencji – rozliczenie dofinansowania

Wszystkie dokumenty: faktury (wystawione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpisowe, noclegi itp.), umowa o zwrot kosztów podróży podpisana przez Pełnomocnika Rektora (do podpisu należy przedłożyć w Biurze ds Studenckich, Rektorat pok. 05) oraz bilety za przejazdy należy przedstawić do rozliczenia do działu kontroli finansowej (Rektorat pok. 04).

 

Wykaz konferencji Studenckich Kół Naukowych na rok akademicki 2023/2024

 1. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 2. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych - "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego" - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych - „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy" - Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Siedlcach
 4. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych - „Wkraczając w świat nauki” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania” – SGGW Warszawa
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” - UJK w Kielcach
 7. Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 8. Sympozjum Kół Naukowych - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 1. II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Racjonalna Terapia Przeciwdrobnoustrojowa" 18.11.2023 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 2. IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych 7-9.12.2023 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. kwiecień 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 4. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu Bioopen, maj 2024, Uniwersytet Łódzki
 5. Biofuzje 2024, maj 2024, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 6. Międzynarodowa Konferencja „Advancements of Microbiology”, czerwiec 2024, Uniwersytet Warszawski
 7. „VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Wkraczając w świat nauki 2024", 20 września 2024 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"
 8. 61. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Zagrożenia pasożytami i grzybami w XXI wieku" - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 14 czerwca 2024 roku.
 1. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nowe trendy w turystyce i rekreacji", Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 2. Konferencja Naukowych Badań Podwodnych „Rola płetwonurków w ochronie ekosystemów wodnych" - III edycja
 3. VIII Forum Unii Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS), Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, 8 grudnia 2023 r.
 4. VII Seminarium Naukowych Badań Podwodnych ,,Ekosystemy jeziorne oczami płetwonurka"
 5. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, maj 2024
 6. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, wrzesień 2024
 7. IVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych „Ekosystemy jeziorne oczami płetwonurka", 1-3 grudzień 2023
 8. Konferencja SKN Człowiek i Jego Środowisko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kwiecień 2024
 1. Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze (we współpracy z Narodowym Lwowskim Uniwersytetem im. Iwana Franki)
 2. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
 3. Konferencja interdyscyplinarna "Młodzi drogą ku przyszłości" 04.06.2024
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa "Rzeczy, przedmioty, artefakty" 17 grudnia 2023, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach
 5. Ogólnopolska Konferencja Kół Medialnych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
 6. Ogólnopolski Zjazd Geopolityków Polskich, Polskie Towarzystwo Geopolityczne w Krakowie, grudzień 2023 r.
 7. Konferencja naukowa pt. Czy walka zbrojna miała sens – w 80 rocznicę Powstania Warszawskiego – Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych – 8 maja 2024 r.
 8. Dni Afryki w Olsztynie 23-25 maja 2024 r. Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych
 1. ICMS Sofia, Bułgaria, 11-14.05.2024
 2. CAPB 2024 - 18. International Conference on Animal Physiology and Behavior December 30-31, 2024 in Paris, France
 3. ANIMAL PHYSIOLOGY, maj/czerwiec 2024 r. Lanckorona
 4. Physiology in Focus 2024, 02 - 04 July 2024 Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK
 5. Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC) maj/czerwiec 2024
 6. WIMC – Warsaw International Medical Congress kwiecień/maj 2024 Warszawa
 7. 29th International Student Scientific Conference in Gdansk kwiecień 2024
 8. 10th International Congress of Comperative Physiology and Biochemistry Kraków sierpień 2024
 1. 16th International Conference on Computer Supported Education (Angers, France)
 1. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (XXXIX Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, maj 2024 r.
 2. XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój - 2024 r.
 3. V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kwiecień-maj 2024 r.
 4. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii, maj 2024 r.
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 2. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku” Uniwersytet Wrocławski
 1.  Letnia Szkoła Młodych Pedagogów wrzesień 2024
 2. III Akademia Metodologiczna - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 10-12.04.2024
 3. Strategia Jednostki Samorządu Terytorialnego w Świetle Wyzwań XXI Wieku - Edycja V, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Filia w Szczecinku, 23-24.05.2024
 4. „Młodzi drogą ku przyszłości” Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, campus Stalowa Wola 04.06.2024
 5. EuroScience Open Forum (ESOF 2024) – Katowice Europejskie Miasto Nauki 2024
 6. Współczesne media a wolność człowieka - Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, campus Stalowa Wola 05.03.2024
 7. I Forum Jakości Kształcenia, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Warszawa 13-14.03.2024
 1. Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji - Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. Konferencja Naukowo-Techniczna, Automatyzacja - Nowości i Perspektywy - Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk
 3. Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych FUE 2023
 4. Jesienna Szkoła Tribologiczna, AGH w Krakowie
 5. Konferencja Young Scientists Academy, Politechnika Wrocławska
 6. Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych
 1. IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. Dni Młodych Liderów Jakości, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 3. XXVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, PTTŻ
 4. XXVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów, SGGW w Warszawie
 6. Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 7. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Żywność i żywienie w pigułce”, Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. 4 th International Scientific Conference „Dilemmas of Human Nutrition Sciences – Today and Tomorrow”, Polish Society for Nutritional Sciences, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 1. Konferencja Międzynarodowa "Sustainability of democracy and the rule of law" Bratysława 14 czerwca 2024 r. University in Bratislava (Słowacja) i WSGE w Józefowie
 2. „Pogranicza prawa ochrony środowiska", 22 -24 maja 2024 roku, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 3. 14th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition Democracy, Peace and Human Rights from Ancient Rome to Present Day, 10.05.2024 r., SWPS w Warszawie
 1. Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 3. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 6. Konferencja Kół Naukowych - Forum Uczelni Technicznych
 7. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 8. Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska
 1. Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 2. Tydzień Eklezjologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Teologów „Iuvenes Errantes”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 4. Dzień Pedagoga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 5. Konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 1. International Medical Students' Conference Cracow, 2024 STN Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 2. 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko", 2023; CKiN Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 3. Juvenes Pro Medicina 2024, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 4. Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania" 2024; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 5. 24nd International Congress of Young Medical Scientists, 2024, STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 6. 18th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 2024, Białystok, STN Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 7. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego „RATOWANIE – WSPÓLNA SPRAWA", 4-6 czerwca 2024 r. Malbork
 8. II Studencka Konferencja Ratownictwa Medycznego PARAMEDIC Junior; Gdański Uniwersytet Medyczny, 22 marca 2024 r. Gdańsk
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym" Uniwersytet w Siedlcach, marzec 2024
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo i Kościół", Akademia Katolicka w Warszawie, 15 kwietnia 2024 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Prawo - Wartości - Wychowanie", maj 2024 r. Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie.