Przedmioty ogólnouczelniane

Zasady realizacji zajęć - semestr letni 2023/2024

Z wyłączeniem Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku

 1. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych obowiązują na studiach stacjonarnych - jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich).
 2. Przedmioty realizowane są zgodnie z programem studiów i prowadzone wyłącznie w formie wykładów w wymiarze 30 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).
 3. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.
 4. Organizacja zapisów na przedmioty ogólnouczelniane:
  1. Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową w systemie USOS w terminie od 14 lutego 2024 r. od godz. 14.00 do 17 lutego 2024 r. do godz. 23.59.
  2. Studenci dokonują zapisu, korzystając z indywidualnego loginu i hasła dostępu. Login stanowi numer PESEL, natomiast hasło pozostaje identyczne, jak wykorzystywane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, podczas rekrutacji na studia.
  3. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.
 5. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
 6. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:
  1. dzień tygodnia – poniedziałek,
  2. godziny realizacji zajęć: 15.00 – 16.30;   16.45 – 18.15; 18.30 – 20.00.
 7. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.
 8. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje w  systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonywania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.
 9. Formalności, o których mowa w pkt. 8 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.
 10. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.
 11. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.
 12. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są do dokonania zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać w Biurze ds. Kształcenia drogą e-mailową (e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl) lub telefonicznie (mgr Dagmara Pipczyńska 89 524-55-38), w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2024 roku (włącznie) do godz. 13.00.

 

 • Do pobrania

  Do pobrania

 • Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych