Wychowanie fizyczne

Zasady realizacji zajęć - semestr letni 2023/2024

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z programem studiów danego kierunku i obowiązują studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Uzyskanie zaliczenia przedmiotu powinno nastąpić w terminie określonym w programie studiów.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, powtarzanie przedmiotu), dopuszcza się zmianę terminu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Zmiana wymaga zgody dziekana/dyrektora filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego i kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
 4. Harmonogram zajęć z wychowania fizycznego, uwzględniający: termin, miejsce, formę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia publikowany jest przed rozpoczęciem zapisów na dany semestr na tablicach informacyjnych w budynkach dziekanatów, we wszystkich obiektach sportowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych obiektach, w których realizowane są zajęcia. Harmonogram dostępny jest także na stronie internetowej pod adresem: www.uwm.edu.pl/swfis/
 5. Organizacja zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego:
  1. Studenci dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego w systemie USOS w terminie:
   1. od 14 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 16 lutego 2024 r. do godz. 23.59.
   2. giełda przedmiotu – 17 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do godz. 23.59.
  2. Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć.
  3. Studenci dokonują zapisu, korzystając z indywidualnego loginu i hasła dostępu. Login stanowi numer PESEL, natomiast hasło pozostaje identyczne, jak wykorzystywane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, podczas rekrutacji na studia.
  4. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.
 6. Studenci realizujący naukę w Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku, dokonują zapisu na zajęcia z wychowania fizycznego w dziekanacie Filii w terminie – od 12 lutego 2024 r. do 14 lutego 2024 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.
 7. Studenci realizujący równolegle więcej, niż jeden kierunek studiów, posiadają uprawnienia do ubiegania się o zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego na podstawie przeniesienia osiągnięć. Zaliczenia przedmiotu i wpisu do systemu USOS dokonuje dziekan/dyrektor filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego.
 8. Rezygnacja z obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w danym semestrze lub nieuczestniczenie w deklarowanych zapisem zajęciach, uprawnia prowadzącego do niezaliczenia przedmiotu.
 9. Na pierwszych zajęciach prowadzący podaje do wiadomości kryteria zaliczenia przedmiotu.
 10. Student ze zwolnieniem lekarskim, po dokonaniu zapisu na zajęcia w grupie dla „zwolnionych” lub w innej grupie, realizuje program indywidualny.
 11. Student uprawiający sport wyczynowy może uzyskać zaliczenie zajęć. Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan/dyrektor filii/Szkoły Zdrowia Publicznego. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta złożony w dziekanacie wydziału/filii, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć. Dziekan/dyrektor filii/Szkoły Zdrowia Publicznego podejmuje decyzję na podstawie opinii kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
 12. Do wniosku, o którym mowa pkt. 11 student powinien dołączyć kserokopię licencji zawodniczej oraz kopię zaświadczenia z klubu.
 13. Student, któremu przeniesiono osiągnięcia nie dokonuje rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.
 14. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z przedmiotu „wychowanie fizyczne”, zobowiązany jest do powtarzania zajęć.
 15. Zapisu na przedmiot powtarzany student dokonuje w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.
 16. Formalności, o których mowa w pkt. 15 należy dopełnić w dziekanacie wydziału/filii /Szkoły Zdrowia Publicznego w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego będą podane na pierwszych zajęciach. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zastępcy pełnią dyżury w siedzibie Studium przy ul. R. Prawocheńskiego 7 (Olsztyn-Kortowo). 

 

 • Oferta do pobrania

  Oferta do pobrania

 • Hala sportowa, ul. Prawocheńskiego 7 (Kortowo) - WYKAZ ZAJĘĆ

 • Hala sportowa, ul. Prawocheńskiego 7 (Kortowo) - PLAN ZAJĘĆ

 • Pływalnia uniwersytecka, ul. Tuwima 9 - WYKAZ ZAJĘĆ

 • Pływalnia uniwersytecka, ul. Tuwima 9 - PLAN ZAJĘĆ

 • Sala fitness, ul. Tuwima 9 (budynek pływalni) - WYKAZ ZAJĘĆ

 • Sala fitness, ul. Tuwima 9 (budynek pływalni) - PLAN ZAJĘĆ

 • Siłownia, ul. Tuwima 9 (budynek pływalni) - WYKAZ ZAJĘĆ

 • Siłownia, ul. Tuwima 9 (budynek pływalni) - PLAN ZAJĘĆ

 • Sala "Nad Kortówką", ul. Kanafojskiego 5 - WYKAZ ZAJĘĆ

 • Sala "Nad Kortówką", ul. Kanafojskiego 5 - PLAN ZAJĘĆ

 • Zajęcia z jazdy konnej