06 Czerwca 2024

Aktualności


Wiosną i latem ukazują się kolejne zestawienia szkół wyższych z całego świata. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po raz kolejny został sklasyfikowany w kilku z nich. Oznacza to, że rozpoznawalność uczelni jest coraz większa.

We współczesnym świecie, świecie, który stał się globalną wioską, uczelnie zabiegają już nie tylko o uwagę mieszkańców kraju, w którym działają. Młodzi ludzie podejmując decyzję o studiach, coraz częściej porównują uczelnie z całego świata. Pomagają im w tym rankingi międzynarodowe, które pod uwagę biorą różne wskaźniki. Obecność w takich zestawieniach wpływa na rozpoznawalność szkół wyższych i przekłada się także na współpracę międzynarodową.

Times Higher Education Impact Rankings

W czerwcu opublikowane zostało zestawienie THE Impact. To zestawienie przedstawiające uczelnie, które wyróżniają się w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Tym samym – jak piszą twórcy rankingu – demonstrują one swoje zaangażowanie w stawianie czoła najpilniejszym wyzwaniom świata, czyli m.in. zrównoważeniu środowiskowemu, włączeniu społecznemu, wzrostowi gospodarczemu i partnerstwu. Twórców rankingu interesują nie tylko publikacje i badania, które mają wyraźny wpływ na realizację SDG, ale także to, jak uczelnia dba o swoją społeczność oraz zasoby materialne. Sporządzając zestawienie, autorzy THE Impact pod uwagę biorą współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz nawiązywane przez nią partnerstwa. Oceniana jest także edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz ich lepszego zrozumienia.

W 2024 roku zaangażowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w realizację celów zrównoważonego rozwoju pozwoliło uczelni na znalezienie się w przedziale 1001–1500 rankingu THE Impact. UWM jest w nim jedną z 25 uczelni w Polsce i zajmuje 6. miejsce wśród polskich publicznych uniwersytetów klasycznych.

– Środowisko akademickie powinno pełnić kluczową rolę w napędzaniu zmian służących zrównoważonemu rozwojowi, dlatego bardzo cieszymy się z tego, że doceniane są nasze wysiłki w tym zakresie. Potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku, jest między innymi awans UWM w rankingu THE Impact, zestawieniu, które monitoruje działania uczelni w zakresie celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla prof. dr hab. Paweł Wielgosz, prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia uczelni.

W rankingu uwzględniane są wyniki dotyczące realizacji 17. celu zrównoważonego rozwoju (Partnerstwa na rzecz celów) oraz trzy inne wyniki z celów, w których instytucje mogą wykazać się największym wpływem i wkładem w zrównoważony rozwój.

UWM został najwyżej oceniony w  zakresie  celu 16. (Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje), który ma na uwadze umocnienie pokoju, stabilności, skutecznych rządów, praworządności i praw człowieka. Podobnie wysoko doceniono zaangażowanie środowiska akademickiego w wypełnianie zadań sformułowanych w celu 3. (Dobre zdrowie i jakość życia), który skupia się na zapewnianiu i promowaniu dobrostanu. Uniwersytet był także oceniany pod kątem realizacji 15. celu (Życie na lądzie), który ukierunkowany jest na podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia utraty różnorodności biologicznej i naturalnych ekosystemów.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie zarówno swoimi badaniami, jak i  bieżącymi działaniami wpisuje się w trendy zmierzające do tego, by zapewnić bezpieczną przyszłość naszej planecie – tłumaczy prof. Paweł Wielgosz. – Z myślą o tym na uczelni prowadzone są badania mające na celu polepszanie jakości życia czy zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu. Rozwijamy też ofertę kierunków studiów kształcących specjalistów wspierających społeczeństwo w zakresie m.in. pomocy psychologicznej, zdrowego stylu życia czy przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. W ostatnich latach staramy się aktywnie pozyskiwać partnerów, z którymi będziemy w stanie zdziałać więcej. Przykładem tego jest Forum Zielonych Uniwersytetów, którego idea zrodziła się na UWM. Mamy świadomość, że to naukowcy mogą wpływać na zmianę światopoglądową dotyczącą ekologii i klimatu, dlatego bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w tym zakresie.

A skoro mowa o zobowiązaniach, to warto zaznaczyć, że od 2022 roku uczelnia działa w zgodzie z Agendą zrównoważonego rozwoju UWM do 2030 roku. Określa ona działania, które UWM chce podejmować z myślą o przyszłości planety i jej mieszkańców. Za przygotowanie dokumentu odpowiadał uniwersytecki Green Team pod przewodnictwem Adriany Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza, a jej podstawy zawarte są także w strategii rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata. „Włączenie się w realizację celów globalnych jest (...) dla nas tak naturalne, jak otoczenie, w którym funkcjonujemy na co dzień. Dla społeczności UWM ważna jest m.in. ochrona bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu” – zaznaczono w Agendzie.

 

Rowerzyści nad Jeziorem Kortowskim

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w szczególny sposób chce skupić się na kilku celach: dbałości o dobre zdrowie i jakość życia (cel 3.), zapewnieniu dostępu do edukacji wysokiej jakości (cel 4.), ochronie równości płci (cel 5.), wdrażania idei zrównoważonych miast i  społeczności (cel 11.), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (cel 12.) oraz przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi na klimat (cel 13.). Uczelnia chce w sposób odpowiedzialny zarządzać zmianą i zawierać partnerstwa, które będą to umożliwiać. Przykładem tego jest np. Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie”, którego członkiem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, skupiające się m.in. na rozwoju turystyki medycznej, zdrowotnej, uzdrowiskowej i wszelkiego rodzaju usługach okołomedycznych.

Pracę nad zmianami na lepsze UWM zaczyna od swojego najbliższego otoczenia. W budynkach, między innymi dzięki instalacjom fotowoltaicznym oraz termomodernizacji, optymalizowane są koszty zużycia energii i zmniejszana emisja CO₂.  Biblioteka Uniwersytecka korzysta z serwerów chmurowych, dzięki którym zrezygnowano z drogiego zaplecza serwerowego. W budynku udostępnione są także urządzenia do skanowania, dzięki czemu zmniejszyła się liczba wydruków. O ograniczenie zużywanego papieru dbają zresztą wszyscy pracownicy Uniwersytetu, a ułatwić im to ma elektroniczny obieg dokumentów.

O zrównoważonym rozwoju i trosce o planetę naukowcy myślą nie tylko podejmując badania mające na celu szukanie rozwiązań dla problemów współczesnego świata, ale także w czasie ich prowadzenia. Z tego powodu sukcesywnie rezygnuje się z metod badawczych, które stanowią obciążenie dla środowiska, a w laboratoriach pojawia się nowoczesna, bezpieczna aparatura.

UWM dba także o popularyzację postaw proekologicznych wśród społeczności akademickiej oraz mieszkańców Olsztyna i regionu, organizując w Kortowie np. Dzień ZiemiDzień Recyclingu czy Światowy Dzień Ochrony Środowiska

 

Studenci w parku kortowskim

 

QS World University Rankings

Przy przygotowaniu rankingu QS WUR pod uwagę brane są: reputacja akademicka, liczba cytowań, reputacja wśród pracodawców, wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, umiędzynarodowienie, międzynarodowe sieci badawcze, liczba studentów z zagranicy, zrównoważony rozwój.

Zestawienie opracowuje Quacquarelli Symonds. Aktualnie klasyfikowane są w nim tylko 22 uczelnie z Polski, wśród nich – UWM. W minionym roku przypadło mu miejsce w przedziale 1200–1500, w 2024 roku jest w grupie wyższej, czyli w przedziale 1001–1200.

– Jesteśmy bardzo dumni i trochę zaskoczeni awansem w tym rankingu – zaznacza prof. Paweł Wielgosz, prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia. – Ten skok przypisujemy temu, że na naszą korzyść zmieniły się kryteria rankingu. Doszły dwa nowe. Pierwsze z nich związane jest z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju. Zatem dostaliśmy dodatkowe punkty za działania, które w tym zakresie podejmuje nasz Green Team. Drugie nowe kryterium to International Research Network mówiące o współpracy międzynarodowej mierzonej publikacjami. Należy się wykazać przynajmniej trzema publikacjami z autorami zagranicznymi, które ukazały się w ciągu ostatnich pięciu lat. W innych kategoriach trzymamy poziom.

Na szczycie rankingu od 13 lat utrzymuje się Massachusetts Institute of Technology (MIT). Imperial College London przeskoczył o cztery miejsca i zajął w tym roku drugie miejsce, a Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet Harvarda znalazły się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. Pierwszą piątkę zamyka Uniwersytet Cambridge.

– Warto podkreślić, że ewaluacji poddanych było 5600 najważniejszych uczelni ze świata, zatem zajmowane przez nas miejsce jest wysokie – zaznacza prof. Wielgosz.

 

Kortowo - widok z drona

 

SCImago Institutions Rankings

Ranking instytucji SCImago przygotowywany jest od 2009 roku. Ocena uniwersytetów, instytucji akademickich oraz firm prywatnych prowadzących badania  dokonywana jest na podstawie danych bibliometrycznych. Ranking porównuje instytucje pod względem wyników badań (50 proc.), innowacyjności (30 proc.) oraz wpływu społecznego mierzonego ich widzialnością w internecie (20 proc.).

W rankingu, który opublikowany został w marcu bieżącego roku, współczynnik społeczny został zmodyfikowany w celu uwzględnienia trzech nowych wskaźników, które w bardziej szczegółowy sposób odzwierciedlają wpływ społeczny osiągany przez instytucję: wśród nich generowanie nowej wiedzy związanej z celami zrównoważonego rozwoju, udział kobiet w procesach badawczych i wykorzystanie uzyskanych wyników w tworzeniu lub doskonaleniu polityk publicznych.

W tegorocznym rankingu uwzględniono 9054 podmiotów z różnych sektorów, w tym 4762 uczelnie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został sklasyfikowany o 107 miejsc wyżej niż przed rokiem, czyli na 1222 pozycji wśród uczelni z całego świata.

W rankingu polskich szkół wyższych UWM przypadło miejsce 21. (jedna pozycja wyżej niż w 2023 r.). Po zawężeniu kryterium do klasycznych uniwersytetów plasuje się on na 6. miejscu w kraju.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został oceniony w 17 obszarach. Najlepiej wypadamy w obszarze Veterinary, zajmując 3. miejsce w Europie Wschodniej oraz 141. na świecie.

Pierwsze miejsce wśród najlepiej ocenionych uczelni świata przypadło Uniwersytetowi Harvarda, a dwa kolejne zajmują Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Tsinghua. Spośród polskich uczelni najlepsze okazały się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Studenci podczas zajęć w kampusie

 

Polskie rankingi z udziałem UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie klasyfikowany jest także w zestawieniach przygotowywanych na potrzeby polskiego rynku edukacyjnego – m.in. w publikowanym od ponad dwóch dekad Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. W 2024 roku UWM znalazł się na 14. miejscu wśród polskich uniwersytetów oraz na 50. wśród wszystkich uczelni wyższych. Pod względem prestiżu akademickiego zajmuje natomiast 24. miejsce w kraju.

Miejsce na podium w rankingach poszczególnych kierunków studiów przypadło weterynarii (3. miejsce w kraju) oraz zootechnice (2. miejsce). 

Przygotowując najnowsze zestawienie, kapituła rankingu wprowadziła korekty metodologii w czterech kryteriach rankingu uczelni akademickich: absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, umiędzynarodowienie. Jedne ze zmian dotyczą np. zmniejszenia wagi (o 2 punkty procentowe) wskaźnika „Ewaluacja działalności naukowej” (co wpłynęło na zmniejszenie do 13 proc. wagi kryterium „Potencjał naukowy”), a także zastąpienia wskaźnika „Uprawnienia doktorskie” parametrem „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich” – mierzonym jako relacja liczby doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez uczelnię do liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Pod koniec maja ukazał się także Ranking Najlepszych Pracodawców w Polsce – Poland’s Best Employers 2024. Został on przygotowany po raz czwarty przez magazyn „Forbes” i firmę analityczno-badawczą Statista. Podstawą oceny w badaniu były odpowiedzi udzielone w internetowym kwestionariuszu przez reprezentatywną grupę 20 tys. pracowników dużych firm. 

UWM został sklasyfikowany na 2. miejscu wśród najlepszych pracodawców w województwie warmińsko-mazurskim oraz na 47. miejscu w zestawieniu ogólnym w kraju. Uczelni przypadło też 2. miejsce w branży szkolnictwo i badania naukowe. 

Uniwersytet został też uznany najlepszym pracodawcą w Olsztynie i należy do największych w stolicy województwa, zatrudniając ok. 3 tys. pracowników (podczas tworzenia rankingu uwzględniono 2987 pracowników).

dbp

[tekst aktualizowany]

 

 

Warto przeczytać:

>>> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wśród najlepszych pracodawców wg rankingu magazynu „Forbes”

>>> Awans UWM w rankingu QS WUR 

>>> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z lepszą pozycją w rankingu SCImago

>>> UWM w UI GreenMetric, rankingu najbardziej zielonych uczelni

Rodzaj artykułu