• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kompetencje absolwentów Instytutu Historii UWM w Olsztynie

Absolwent kierunku Historia I stopnia

jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy Wschodniej, w organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych. Może zdobywać dodatkowe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu. Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania oraz negocjowania.

Absolwent kierunku Historia II stopnia

jest przygotowany jest do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Zasób uzyskanych umiejętności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, archiwalnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studenci specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną zdobywają kompetencje niezbędne do pracy w archiwach historycznych, redakcjach wydawniczych, a także środkach masowego przekazu.

Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia.

Absolwenci posiadają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych.

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo

zdobywa  wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne umożliwiające zatrudnienie we wszystkich instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Jest przygotowany do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Znajomość europejskiego systemu obrony umożliwia mu także pracę w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych

ze względu na obszar wiedzy stanowiącej treść programu studiów dla kierunku, jest przygotowany do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, policji, instytucjach oświatowych oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarczym. Absolwent zyskuje również możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych.


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl